Urząd Gminy Michałowice
10.01.2012 15:06

Zarządzenie Nr 253/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr X/89/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania  nowej podstawy kształcenia ogólnego”, zarządza się co następuje:

 
§ 1

Przyjmuje się Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół oraz Dyrektorom szkół biorących udział w projekcie.

 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 253/2011

 Wójta Gminy Michałowice

z dnia 28 grudnia 2011 r.
 

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”

 
§ 1.
Postanowienia ogólne

1.      Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” – zwany w dalszej części „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w projekcie uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych, dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.

2.      Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”,

3.      Beneficjentem Projektu jest Gmina Michałowice a realizatorem Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.

4.      Biuro Projektu mieści się w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Nowa Wieś, ul. Główna 96, 05-806 Komorów.

5.      Projekt jest realizowany w okresie od 03 października 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.

6.      Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Gminie Michałowice, takich jak: Szkoła Podstawowa w Komorowie, Szkoła Podstawowa w Michałowicach, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.

7.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

a)                  projekcie – rozumie się przez to projekt pn „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”,

b)                  uczniu – rozumie się przez to ucznia i uczennicę klasy I, II, III szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Michałowice, korzystających ze wsparcia w postaci bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych będących przedmiotem projektu,

c)                  rodzicu – rozumie się przez to również prawnego opiekuna uczestnika.

 
§ 2
Zakres realizacji projektu
1.  Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

1)      zajęcia  dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,

2)      zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

3)      zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

4)      zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

5)      gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

6)      zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych plastycznie,

7)      zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie,

8)      zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego,

9)      zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie , szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych, matematycznych,

10) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistyczno-fotograficzne,

11) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – język polski,

12) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie,

13) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.

 2. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne..

 3. Czas trwania zajęć realizowanych w ramach projektu wynosi 45 minut.

 
§ 3
Cele projektu

1. Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III z 3 szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Michałowice dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

2.  Cele szczegółowe projektu to:

1)      poprawienie umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania,

2)      poprawienie sprawności rachunkowej i umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijanie zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, teatralnych, języka angielskiego, polonistyczno-fotograficznych,

3)      rozwijanie umiejętności radzenia sobie z uczuciami, stresem oraz asertywności,

4)      zwiększenie aktywności ruchowej oraz wyrobienie nawyków zachowywania prawidłowej postawy ciała,

5)      zniwelowanie lub (i) wyeliminowanie wad wymowy uczniów.

 
§ 4
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników do projektu

1.                 Rekrutacja do projektu przeprowadzona została przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III powołany przez dyrektora każdej szkoły podstawowej biorącej udział w projekcie na podstawie diagnozy przeprowadzonej osobno dla każdej szkoły.

2.                 Uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani o wynikach rekrutacji.

3.                 O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie na dany rodzaj zajęć decyzje podejmuje dyrektor szkoły oraz powołany przez niego zespół nauczycieli.

4.                 Przeprowadzona rekrutacja została zakończona sporządzeniem protokołu rekrutacji oraz utworzeniem listy podstawowej i rezerwowej uczestników projektu. Za przygotowanie i przekazanie tych dokumentów do Biura projektu odpowiedzialni są dyrektorzy szkół.

5.                 Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu są:

1)      diagnoza uczniów przeprowadzona przez zespół nauczycieli w każdej szkole podstawowej objętej projektem,

2)      pisemna deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisana przez rodzica ucznia, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu,

3)      oświadczenie uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica ucznia, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.

6.                 Jedna deklaracja uczestnictwa w projekcie służy do zgłoszenia ucznia wyłącznie na jeden rodzaj zajęć.

7.                 Uczestnictwo w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.                 Projekt uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci.

9.                 Ilość uczniów i uczennic oraz typy zajęć w poszczególnych szkołach będą zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Przedmiotowy podział przedstawia się następująco:

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Komorowie dla:

Dzieci z problemami logopedycznymi – 8 uczniów (6 chł. i. 2 dz.);

Dzieci z zaburzeniami psychoedukacyjnymi – 10 uczniów (5 chł. i 5 dz.);

Dzieci wybitnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych – 45 uczniów (23 chł. i 22 dz.);

Dzieci wybitnie uzdolnionych polonistyczno-fotograficznie 15 uczniów (5 chł. i 10 dz.);

Wybitnie uzdolnionych matematycznie – 20 uczniów (10 chł. i 10 dz.);

Dzieci wybitnie uzdolnionych z języka polskiego – 20 uczniów (10 chł. i 10 dz.);

Dzieci wybitnie uzdolnionych artystycznie – 10 uczniów (5 chł. i 5 dz.).

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Michałowicach dla :

Dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – 20 uczniów (12 chł. i 8 dz.);

Dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 8 uczniów (4 chł. i 4 dz.);

Dzieci z problemami logopedycznymi – 9 uczniów (5 chł. i 4 dz.);

Dzieci z zaburzeniami psychoedukacyjnymi – 19 uczniów (10 chł. i 9 dz.);

Dzieci z wadami postawy – 60 uczniów (25 chł. i 35 dz.);

Dzieci wybitnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych -10 uczniów (5 chł. i 5 dz.);

Dzieci wybitnie uzdolnionych plastycznie -21 uczniów (5 chł i 16 dz.)

Dzieci wybitnie uzdolnione teatralnie – 20 uczniów (6 chł i 14 dz.)

Dzieci wybitnie uzdolnione z języka angielskiego – 10 uczniów (4 chł. i 6 dz.)

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi dla:

Dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – 17 uczniów (14 chł. i 3 dz.);

Dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 4 uczniów (3 chł. i 1 dz.);

Dzieci z problemami logopedycznymi – 6 uczniów (5 chł. i 1 dz.);

Dzieci z zaburzeniami psychoedukacyjnymi – 15 uczniów (13 chł. i 2 dz.);

Dzieci z wadami postawy – 68 uczniów (34 chł. i 34 dz.);

Dzieci wybitnie uzdolnionych plastycznie 20 uczniów (6 chł. i 14 dz.);

Dzieci wybitnie uzdolnionych teatralnie – 15 uczniów (5 chł. i 10 dz.);

Dzieci wybitnie uzdolnionych z języka angielskiego – 8 uczniów (3 chł. i 5 dz.).

10.             W Projekcie uczestniczyć będzie 458 uczniów i Uczennic (223 chł. I 235 dz.).

 
§ 5
Organizacja zajęć

1.                  Zajęcia będą realizowane w szkołach macierzystych, w których uczeń realizuje obowiązek szkolny.

2.                  Liczebność grup wynika ze specyfiki zajęć i przepisów prawa oświatowego.

3.                  Szczegółowe plany zajęć zostaną umieszczone na stronach internetowych  szkół objętych projektem.

4.                  Nadzór pedagogiczny nad realizacją zajęć będą sprawować opiekunowie merytoryczni – dyrektorzy poszczególnych szkół.

 
§ 6
Obowiązki uczestników projektu

1.                  Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie mają obowiązek systematycznie uczestniczyć w całym programie przewidzianych zajęć.

2.                  Warunkiem zakończenia uczestnictwa w projekcie jest obecność na co najmniej 80% zajęć.

3.                  Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub innymi ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga pisemnego zawiadomienia o przyczynach nieobecności zgłoszonego przez rodzica uczestnika projektu według załącznika nr 3 do Regulaminu. Usprawiedliwienie takie powinno być dostarczone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zaistnienia nieobecności, do sekretariatu szkoły podstawowej lub do osoby prowadzącej zajęcia w danej szkole.

4.                    Przekroczenie limitu 20% nieobecności bez podania uzasadnienia jest równoznaczne z rezygnacją  z uczestnictwa w projekcie.

 
§ 7
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
 1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód) uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po złożeniu pisemnej rezygnacji podpisanej przez rodzica według załącznika nr 4 do Regulaminu.
 2. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy podstawowej w przypadku:

1)      pisemnej rezygnacji złożonej przez rodziców,

2)      rażącego naruszenia zasad uczestnictwa w zajęciach,

3)      rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,

4)      w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.

 1. Skreślenia z listy uczestników projektu dokonuje dyrektor szkoły, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nie uzyskania zgody rodzica na uczestnictwo ucznia w projekcie, proponuje się z listy rezerwowej uczestnictwo następnej osobie w kolejności, aż do skutku.
 2. Dyrektor szkoły przekazuje informację pisemną do koordynatora projektu.
 
§ 8
Zasady odpłatności
 1. Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Dofinansowanie Unii Europejskiej zajęć realizowanych w ramach projektu wynosi 85%. Pozostałą część ponosi Budżet Państwa -15%.
 3. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji projektu.
 
§ 9
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego.
 3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu, w szkołach biorących udział w projekcie oraz na stronie internetowej Gminy Michałowice.
 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
 

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”  

 
Uczeń/uczennica       …………………………………………………………………………………………

                                      (imię i nazwisko osoby deklarującej przystąpienie do projektu)

 

Nr PESEL      …………………………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego   ………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania rodzica:

 

Miejscowość   …………………………   kod pocztowy  ……………….   powiat ………………………..

 

Telefon rodzica  ………………………. e – mail rodzica   ………………………………………………….

 

Deklaruję udział mojego dziecka w Projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia  ogólnego” nr UDA-POKL.09.01.02-14-367/11-00 realizowanym przez Gminę Michałowice/ Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych  Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

 

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko spełnia kryteria dotyczące uczestnictwa w Projekcie, tj.:

 
 • Jest uczniem/uczennicą Szkoły Podstawowej w ……………………………….  Klasa …………
 
 • Uczęszcza do szkoły, adres szkoły ………………………………………………………………….
 
 • Zostało zakwalifikowane na dodatkowe zajęcia (nazwa)   ………………………………………..
 
 • ……………………………………………………………………………………………………………
 

Ponadto oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wyżej wymieniony Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oświadczam, że wyrażam/niewyrażam zgodę/y na ewentualne nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją wyżej wymienionego Projektu.

 

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….

               (czytelny podpis uczestnika projektu –dziecka                                                      rodzica)

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”   realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1)       administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  oraz Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice; Nowa Wieś, ul. Główna 96 ;

2)       moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji wyżej wymienionego projektu , ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

3)       moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji wyżej wymienionego projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4)       podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna                      z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

5)       mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 
…..………………………………………
……………………………………………
Miejscowość i data
             Czytelny podpis uczestnika*

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu
 
USPRAWIEDLIWIENIE
 
Usprawiedliwiam nieobecność mojego dziecka  ……………………………………………………………..

                                                                                           (imię i nazwisko)

 
ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej w    ………………………………………………………………….
 
na zajęciach dodatkowych   ……………………………………………………………………………………

                                                                 (nazwa rodzaju zajęć, na które uczęszcza uczeń/uczennica)

 

w dniu  ……………………….  z powodu ……………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 
 
 

……………………………..                                                                 ……………………………………..

        (miejscowość, data)                                                                          (czytelny podpis rodzica)

 
 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu
Dyrektor

Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej

Szkół Gminy Michałowice

Nowa Wieś, ul. Główna 96

 
 

Dnia  ………………………   zgłaszam  rezygnację mojej/mojego córki/syna z udziału z projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia  ogólnego” nr UDA-POKL.09.01.02-14-367/11-00.  

Powodem rezygnacji jest    …………………………………………………………………………………

 
………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 

                                                                                           …………………………………………….

                                                                                                   (Podpis rodzica)
 
 

Informuję, że z dniem …………………  z projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia  ogólnego” nr UDA-POKL.09.01.02-14-367/11-00.  

 
zrezygnował/a uczeń/uczennica   ……………………………………………………………………………..
 

który/a w Szkole Podstawowej w   …………………………………………………… uczęszczał/a na zajęcia

 
dodatkowe:
 
………………………………………………………………………………………………………………….

                                                              (rodzaj zajęć)

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ( Liczba godzin zajęć dodatkowych planowanych/liczba godzin zajęć dodatkowych zrealizowanych)

 

                                                                                                                                          ………………………………………….                                                                            

                                                               (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)                                                                                       

 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna.

Data publikacji: 10.01.2012 15:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta