Urząd Gminy Michałowice
18.01.2012 13:41

Zarządzenie Nr 255 /11/ZP Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane niewymagające stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej Ustawą nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt. 8 Ustawy).

 
§ 2

Stanowisko ds. zamówień publicznych prowadzi rejestr zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest równa lub wyższa od kwoty 15.000 zł. netto, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro wg kursu euro określonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 
§ 3

1.      Identyfikacja potrzeby udzielenia zamówienia publicznego należy do obowiązków Kierownika Referatu lub Samodzielnego stanowiska .

2.      Kierownik Referatu lub Pracownik Samodzielnego stanowiska dokonuje oceny celowości udzielenia zamówienia z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego i realizowanych przez niego zadań.

 

§ 4

1.      Przeprowadzenie postępowania, którego wartość szacunkowa mieści się w granicach kwotowych określonych w § 2w następuje na „wniosek o udzielenie zamówienia bez stosowania Ustawy” sporządzony przez kierownika referatu lub pracownika samodzielnego stanowiska ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Wniosek zawiera w szczególności określenie przedmiotu zamówienia, merytoryczne uzasadnienie konieczności dokonania zakupu (będące efektem oceny celowości dokonania zamówienia), szacunkową wartość przedmiotu zamówienia, informację o posiadanych środkach finansowych na ten cel

3.      Opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców

 

§ 5

1.      Sporządzony wniosek, o którym mowa w § 4 jest przedstawiany wraz z propozycją treści ogłoszenia lub zapytania ofertowego do zaakceptowania przez Wójta Gminy Michałowice, a następnie przekazywany do Stanowiska ds. zamówień publicznych.

2.      Za treść opublikowanego ogłoszenia lub przesłanego zapytania ofertowego odpowiada kierownik referatu lub pracownik samodzielnego stanowiska składającego wniosek, o którym mowa w § 4.

3.      Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych na podstawie złożonego wniosku, o którym mowa w§ 4, przygotowuje treść dokumentów w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 
§ 6

Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonują:

1)      Kierownik referatu lub pracownik samodzielnego stanowiska występującego z wnioskiem,

2)      jeden z pracowników Referatu występującego o udzielenie zamówienia,

3)      Pracownik stanowiska ds. zamówień publicznych

 
§ 7

W przypadku zaistnienia pilnej potrzeby wykonania zlecenia (np. na skutek awarii, zagrożenie zdrowia i życia) dopuszcza się udzielenie zamówienia publicznego w trybie natychmiastowym.

 
§ 8

W przypadku wpłynięcia jednej oferty dopuszcza się jej rozpatrzenie i udzielenie zamówienia oferentowi, jeżeli cena oferty nie odbiega od wartości rynkowych.

 
§ 9

Stanowisko ds. zamówień publicznych sporządza protokół postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 euro, który podpisują osoby wymienione w § 6 i przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Michałowice. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 10

1.      Zamówienie publiczne, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 15.000 zł netto-można udzielić na podstawie pisemnej umowy zawartej z wykonawcą lub dostawcą.

2.      Zamówienie publiczne o wartości poniżej 15.000 zł. netto może być udzielone na podstawie pisemnego zamówienia (zlecenia).

3.      Jeżeli dostawcą lub wykonawcą jest osoba fizyczna zamówienie publiczne udziela się wyłącznie na podstawie pisemnej umowy bez względu na wartość zamówienia.

 
§ 11

W uzasadnianych przypadkach, na wniosek Kierownika referatu lub samodzielnego stanowiska, z którego działalnością zawiązane jest udzielenie zamówienia, Wójt Gminy może zwolnić ze stosowania wewnętrznej procedury określonej niniejszym zarządzeniem. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 12

Za realizacje umowy odpowiada komórka organizacyjna wnioskująca o udzielenie zamówienia.

 
§ 13

Kompletna dokumentacja dotycząca postępowań jest przechowywana w Stanowisko ds. zamówień publicznych

 
§ 14

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 99/07/ZP z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane niewymagające stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 
§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2011 roku

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 255/ZP/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku

 
 

(Pieczęć zamawiającego)

 

Michałowice, dn.___________                                              Nr sprawy: ZP.271-…………

 
 
WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 BEZ STOSOWANIA USTAWY
 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro
 

Wnioskuję o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest .....................................................................................................

 

2. Merytoryczne uzasadnienie dokonania zakupu będące efektem oceny celowości dokonania zamówienia    

......................................................................................................................................................

3.. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę netto:

Na podstawie: ...............................................................................................................................
 

wg. średniego kursu euro ustalonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r., który wynosi 4,0196 zł., stanowi kwotę euro:

 

5.         Środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia

 Płatne: Dz….. Rozdz. …….§ ………..

...

6.      Termin składania ofert:………………..  godz. ………..

 

7.      W celu uzyskania najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone następujące czynności:

q       zamieszczenie na okres pięciu dni ogłoszenia o udzielenie zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice oraz na gminnej tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

q       przesłanie zapytania ofertowego do wybranych min.3 oferentów wg załączonej do wniosku.

 
.....................................................
                           (podpis)

akceptuję: ..................................................................

 
 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 255/ZP/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku

 
 
 

(Pieczęć zamawiającego)

 

Michałowice, dn.___________                                              Nr sprawy: ZP.271……….._

 
 
Wniosek Nr ZP.Z.2711.………
z dnia: ………….
 

o zwolnienie ze stosowania wewnętrznej procedury określonej Zarządzeniem Wójta Gminy Michałowice nr …../ZP/11 z dnia ….. grudnia 2011 w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane niewymagające stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Wnioskuję o zwolnienie ze stosowania procedury wewnętrznej dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę netto:

Na podstawie: ...............................................................................................................................
 

wg. średniego kursu euro ustalonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r., który wynosi 4,0196 zł., stanowi kwotę euro:…………………………………

 

3. Wykonawca, który ma zrealizować przedmiotowe zamówienie: …………………………………

Uzasadnienie wniosku:
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...............................
 
                                                                                                                        Wnioskujący
……………………….…
Zatwierdzam
 
……………..………………
 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta nr 255/ZP/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku

 
 
 

(Pieczęć zamawiającego)

 

Michałowice, dn.___________                                              Nr sprawy: ZP.271………..

 
 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro.

 

I.                    W celu udzielenia zamówienia na: …………………………………..

zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzez:

€ zamieszczenie ogłoszenia w internecie na stronie BIP oraz na gminnej tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

q       przesłanie zapytań ofertowych. [1]

 

II.       W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia ………………, do godz. … wpłynęły ……………… oferty złożone przez Wykonawców:

 
1. ……………………………………………………………………………………….
 Cena oferty brutto: ………………………….. zł
 

2. …………………………………………………………………………………………

Cena oferty brutto: ………………………… zł

 

III.        Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez

…………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie wyboru:

…………………………………………………………………………………………………...
IV.      Zamówienia nie udzielono z uwagi na:
.......................................................................................................................................................
 

1.      Kierownik referatu/samodzielny pracownik:

…………..........................................................

2.      Pracownik referatu:

       …………………….....................................

3.      Pracownik stanowiska ds. zamówień publicznych:

……………………………………………..                                       

………………………………                                                                                   

        (Zatwierdzam)

Kierownik Zamawiającego

 
[1] Zakreślić właściwy kwadrat
Data publikacji: 18.01.2012 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Karolina Mąkal