Urząd Gminy Michałowice
18.01.2012 13:43

Zarządzenie Nr 256/ZP/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: trybu postępowania, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników biorących udział w procedurze przetargowej.

Na podstawie art. 33 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokumentacja dotycząca udzielania zamówień publicznych powinna być zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej Pzp.

 

§ 2

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych prowadzi rejestry zamówień publicznych, których wartość szacunkowa wynosi:

1)      do          14.000 euro

2)      powyżej 14.000 euro

 

§ 3

1.      Kierownik referatu lub pracownik samodzielnego stanowiska występuje z właściwym, wypełnionym z należytą starannością wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Samodzielnego  stanowiska ds. zamówień publicznych

2.      Przed wszczęciem postępowania należy każdorazowo oszacować wartość zamówienia, w szczególności  w celu ustalenia, czy istnieje obowiązek stosowania Ustawy Pzp

3.      Do ustalenia wartości zamówienia stosuje się przepisy art. 32–35 Ustawy Pzp

4.      Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy

5.      Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

1)      uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

2)      optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

3)      w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

4)      w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

§ 4

1.      Ustala się wzory wniosków o udzielenie zamówienia: wniosek o wszczęcie postępowania, wniosek o udzielenie zamówienia dodatkowego, wniosek o udzielenie zamówienia uzupełniającego w brzmieniu załączników nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Wzór formularza ustalenia wartości zamówienia stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3 ust.1 przygotowuje i przedkłada do podpisu Wójtowi zarządzenie o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

§ 6

1.      Kierownik referatu lub pracownik samodzielnego stanowiska, który występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania, przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wszystkimi załącznikami i parafowanym przez radcę prawnego wzorem umowy, konsultuje prawidłowość przygotowanych dokumentów pod względem formalnym z pracownikiem samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych a następnie przedkłada do podpisu Wójtowi.

2.      Przygotowane dokumenty przekazuje w formie papierowej i elektronicznej do Samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych

3.      Osobą odpowiedzialną za treść sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust.1 oraz sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami jest kierownik referatu lub pracownik samodzielnego stanowiska.

 

§ 7

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych na podstawie złożonego wniosku, o którym mowa w § 3 ust.1, przygotowuje treść dokumentów w zakresie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

§ 8

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych jest odpowiedzialne za terminowe i właściwe zamieszczanie w wymaganych ustawowo nośnikach informacji publicznej, ogłoszeń o wszczęciu postępowania zgodnie z ustawą Pzp.

 

§ 9

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych sporządza dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którą przedkłada do akceptacji Wójtowi.

 
§ 10

1.      Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie odpowiedzi na złożone zapytania do postępowań przetargowych oraz przygotowanie rozstrzygnięć do środków odwoławczych

 

1)      pod względem formalno-prawnym jest Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych wraz z radcą prawnym;

2)      w przypadku zagadnień merytorycznych kierownik referatu lub pracownik samodzielnego stanowiska przygotowuje odpowiedź i przekazuje ją do samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych (w formie papierowej i elektronicznej), w terminie  umożliwiającym udzielenie odpowiedzi Wykonawcom w terminie ustawowym.

 

2.      W sytuacji, gdy następuje modyfikacja SIWZ za przygotowanie treści modyfikacji merytorycznej odpowiedzialny jest kierownik referatu lub pracownik samodzielnego stanowiska, a Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych odpowiada z jej zgodność z ustawą Pzp.

3.      Za przekazanie odpowiedzi modyfikacji do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczenie zmian na stronie internetowej (BIP) odpowiada Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych.

 

§ 11

1.              Członkowie Komisji przetargowej w pełni sprawdzają prawidłowość złożonych ofert (  w szczególności warunki udziału w postępowaniu, kosztorysy ofertowe i inne dokumenty  wymagane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu) sporządzając w tym celu tabelę kontroli oferty i podpisują ocenę.

2.              Tak sprawdzone oferty przekazują do Samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych z ewentualnymi zastrzeżeniami, co do kompletności i prawidłowości złożonych ofert.

 

§ 12

1.      Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych w porozumieniu z Komisją Przetargową prowadzi pełną korespondencję w Wykonawcami.

2.      Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych informuje o wyniku postępowania Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

3.       Wykonawcę, którego Oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wzywa do podpisania umowy, wskazując miejsce, datę i godzinę podpisania umowy.

 

§ 13

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych jest odpowiedzialne za terminowe i właściwe zamieszczanie ogłoszeń o wyniku postępowania w wymaganych ustawowo nośnikach informacji publicznej, a także przekazuje informacje dotyczące udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp.

 

§ 14

Kierownik referatu lub pracownik samodzielnego stanowiska jest odpowiedzialny za przygotowanie ostatecznej treści umowy i przekazanie min. 3-ech egzemplarzy podpisanych przez osobę sporządzającą, kierownika referatu oraz radcę prawnego do samodzielnego stanowisko ds. zamówień publicznych, na co najmniej jeden dzień wcześniej przed terminem wyznaczonym na podpisanie umowy.

 

§ 15

Po podpisaniu umowy przez Wykonawcę, Wójta oraz Skarbnika, jeden egzemplarz umowy wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane) jest przekazywana Skarbnikowi, drugi egzemplarz  kierownikowi referatu lub pracownikowi samodzielnego stanowiska. Kserokopię umowy załącza się do dokumentacji przetargowej.

 

§ 16

1.      Za wprowadzanie ewentualnych zmian do umowy zawarcie aneksów odpowiedzialny jest Kierownik referatu lub pracownik samodzielnego stanowiska odpowiedzialny za realizację umowy.

2.      Zmiany umowy muszą być zgodne z zapisami SIWZ.

 

§ 17

1.                  Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych przygotowuje wniosek o zwrot wadiów Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, przedkłada do akceptacji Wójtowi, a następnie przekazuje do Referatu Budżetu i Finansów.

2.                  Kierownik referatu lub pracownik samodzielnego stanowiska przygotowuje wniosek o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu, przedkłada do akceptacji Wójtowi, a następnie przekazuje do Referatu Budżetu i Finansów.

 

§ 18

1.      Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego gromadzi i przechowuje Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

2.      Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych udostępnia dokumentację przetargową Wykonawcom i innym zainteresowanym w zakresie określonym ustawą Pzp.

 

§ 19

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 98/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie: trybu postępowania i obowiązków poszczególnych pracowników biorących udział w procedurze przetargowej z późn. zm..

 

§ 20

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2011 r.

 
/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 256/ZP/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

 
 
 

(Pieczęć zamawiającego)

 
Michałowice, dn.___________                                              Nr sprawy: ZP…………………….
 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie przetargu …………

 

Referat……………/samodzielne stanowisko  wnosi o wszczęcie postępowania na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
 

I.                   Wartość szacunkowa (netto) zamówienia została ustalona na kwotę ………………………………………………………… + …….zamówień uzupełniających………………………………………………… co daje łączną kwotę ……………………………………………………………………………zł

 

Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu…………….     na podstawie:

(przykładowe możliwości):
 

1)      kosztorysu inwestorskiego (dotyczy wykonania robót budowlanych);

2)      łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok śred­niorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem;

3)      łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie;

4)      analizy cen rynkowych według miejsca realizacji zamówienia lub siedziby zamawiającego (oferty internetowe, zapytania telefoniczne, zapytania mailowe itp.);

5)      analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub innych zamawiających (działających na terenie działalności zama­wiającego dokonującego szacunku), a obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia.

 

Wartość szacunkowa (netto) zamówienia wg średniego kursu euro ustalonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  16 grudnia 2011 r. który wynosi 4,0196 zł stanowi kwotę euro: .......................

słownie: ………………………………………………………………………….
 

Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Formularz ustalenia wartości zamówienia jest załącznikiem nr 1 do wniosku.

 
II. Informacje dotyczące postępowania:
 

a)      opis przedmiotu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia

………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

b)      wymagania szczególne od Wykonawców:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
 
III.  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

a.       Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert w postępowaniu i w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu - wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.( opisane w pkt II)

b.      Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert w postępowaniu i w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu - wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. .( opisane w pkt V)

 

IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także znaczenie tych warunków

W celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

 

·        Warunek 1 : uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

·        Warunek 2 : posiadanie wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

·        Warunek 3 : dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

·        Warunek 4 : sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Informacje dodatkowe :

a)      kwota wadium (0,0 do 3%) ………………………………

b)      nomenklatura: główny przedmiot  €€.€€.€€.€€ - € ; €€.€€.€€.€€ - €dodatkowe przedmioty   €€.€€.€€.€€ - € ; €€.€€.€€.€€ - €

c)       wykaz osób odpowiedzialnych za merytoryczne prowadzenie zadania i upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami  (nr pokoju, tel., e-mail): ……………………………………………

d)      rodzaj zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana*

e)      kryteria oceny ofert :

§         cena                                                                -        ……………………….

Imiona i nazwiska osób określających kryteria oceny ofert:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

f)        Wymagany/pożądany * termin realizacji zamówienia: ……………………..

g)      Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny): ………………………..

h)      termin i godz. składania ofert: ____________r., godz. _________godz. otwarcia ofert: __________

i)        kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: ………………………………………………………………..

j)        źródło finansowania zamówienia (pozycja w planie na dany rok lub WPF):…………………………………………………………………………………

k)      dodatkowe informacje:……………………………………………………

                                                                                              ............................................

 (podpis wnioskującego)
Akceptuję:
 

Kierownik zamawiającego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 256/ZP/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

 


 
 
 

(Pieczęć zamawiającego)

 

Michałowice, dn.___________                                              Nr sprawy: ZP…………………

 
 
 
WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W TRYBIE
 „ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI”
 

Na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6, 7* ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) składam wniosek o udzielenie zamówienia uzupełniającego.

 

1. Referat……………/samodzielne stanowisko  wnosi o wszczęcie postępowania na: ……………………………………………………………………………………………………

 
Nr zamówienia podstawowego: …………………………………

przedmiot realizowanego zamówienia: …………………………………

 

Wartość szacunkowa zamówień uzupełniających netto, które przewidziano dla zamówienia podstawowego……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Czy do zamówienia podstawowego były już udzielane zamówienia uzupełniające- tak / nie

Tak- podać nr postępowania i wartość netto oraz brutto zawartej umowy

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przedmiot zamówienia uzupełniającego:

………………………………………………………………………………………………………………….

3. Wartość szacunkowa (netto) zamówienia uzupełniającego została ustalona na kwotę ……………………………………………………….

 

Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu…………….     na podstawie:

(przykładowe możliwości):

a)         kosztorysu inwestorskiego (dotyczy wykonania robót budowlanych);

b)         łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok śred­niorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem;

c)         łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie;

d)         analizy cen rynkowych według miejsca realizacji zamówienia lub siedziby zamawiającego (oferty internetowe, zapytania telefoniczne, zapytania mailowe itp.);

e)         analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub innych zamawiających (działających na terenie działalności zama­wiającego dokonującego szacunku), a obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia.

 

Wartość szacunkowa (netto) zamówienia wg średniego kursu euro ustalonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  16 grudnia 2011 r., który wynosi 4,0196 zł. stanowi kwotę euro: .......... ………………………………..………………

 

słownie: ………………………………………………………………………….

 

Nazwa Wykonawcy realizującego zamówienie podstawowe:

………………………………………………………………………………
 
Termin negocjacji: ………………….godz. ………………………………..
 
 
CPV:                  główny przedmiot  €€.€€.€€.€€ - € ; €€.€€.€€.€€ - €
 
                           dodatkowe przedmioty   €€.€€.€€.€€ - € ; €€.€€.€€.€€ - €
 
 
 

4.      kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

………………………………………………………………..

5.      źródło finansowania zamówienia (pozycja w planie na dany rok lub WPF):

…………………………………………………………………………………

6.      dodatkowe informacje:……………………………………………………

 
 

                                                                                              ............................................

 (podpis wnioskującego kierownika referatu)
 
 
Akceptuję:
 

Kierownik zamawiającego

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta nr 256/ZP/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

 
 
 

(Pieczęć zamawiającego)

 

Michałowice, dn………….                                        Nr sprawy: ZP.271……………..

 
WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO W TRYBIE
 „ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI”
 

Na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 lit. a) b)* ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.) składam wniosek o udzielenie zamówienia dodatkowego.

 

1. Referat……………/samodzielne stanowisko  wnosi o wszczęcie postępowania na: …………………………………………………………………………………………………………

 

Nr zamówienia podstawowego: …………………………………

przedmiot realizowanego zamówienia: …………………………………

 

Wartość realizowanego zamówienia brutto  :

………………………………………………………………………………...………………………

Czy do zamówienia podstawowego były już udzielane zamówienia dodatkowe tak / nie

Tak- podać nr postępowania i wartość brutto umowy

…………………………………………………………………………………………………………………....

2. Przedmiot zamówienia dodatkowego :

……………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie konieczności udzielenie zamówienia dodatkowego: wg protokołu konieczności z dnia ………………………( należy dołączyć oryginał)

 

3.      Wartość szacunkowa netto zamówienia dodatkowego została ustalona na kwotę ……………………………………………………………………………………

 

Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu…………….     na podstawie:

 

Wartość szacunkowa (netto) zamówienia wg średniego kursu euro ustalonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  16 grudnia 2011 r., który wynosi 4,0196 zł. stanowi kwotę euro: .......................

słownie: ………………………………………………………………………….

 
 

Nazwa Wykonawcy realizującego zamówienie podstawowe:

………………………………………………………………………………………………
 

Termin negocjacji: ………………….godz. ………………………………..

 
CPV:                  główny przedmiot  €€.€€.€€.€€ - € ; €€.€€.€€.€€ - €
 
 

4.      kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

………………………………………………………………..

5.      źródło finansowania zamówienia (pozycja w planie na dany rok lub WPF):

…………………………………………………………………………………

6.      dodatkowe informacje:……………………………………………………

 
 

Uzasadnienie konieczności udzielenie zamówienia dodatkowego: wg protokołu konieczności z dnia ……………………..

Załączniki:

1. protokół konieczności wykonania usług / robót budowlanych zamówień dodatkowych*.

 

                                                                                              ............................................

 (podpis wnioskującego kierownika referatu)
 
Akceptuję:
 

Kierownik zamawiającego

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta nr 256/ZP/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

 
 

Udokumentowanie szacowania wartości zamówienia

Pn…………………………………………………………………………………………….
 
 

Wartość zamówienia wynosi ......................... zł .

 

Wartość szacunkowa (netto) zamówienia wg średniego kursu euro ustalonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  16 grudnia 2011 r., który wynosi 4,0196 zł. stanowi kwotę euro: .......................

słownie: ………………………………………………………………………….

 
 

Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu.................................................. na podstawie:

(przykładowe możliwości):

a) kosztorysu inwestorskiego (dotyczy wykonania robót budowlanych);

b) łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok śred­niorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem;

c) łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie;

d) analizy cen rynkowych według miejsca realizacji zamówienia lub siedziby zamawiającego (oferty internetowe, zapytania telefoniczne, zapytania mailowe itp.);

e) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub innych zamawiających (działających na terenie działalności zama­wiającego dokonującego szacunku), a obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia.

 

Podpis osoby/osób dokonującej ustalenia wartości zamówienia

                                                                                               ........................................................

Podpis osoby zatwierdzającej

                                                                                               ........................................................

(Kierownik Zamawiającego)

Data publikacji: 18.01.2012 13:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Karolina Mąkal