Urząd Gminy Michałowice
23.01.2012 14:57

Zarządzenie Nr 257/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie umorzenia czynszu i innych opłat za używanie lokalu komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz §2 ust.1 i §6 Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Michałowice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. /Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 142 poz. 4539 z dnia 08.08.2011r./

 
Na wniosek najemcy ……………………………………………………………………………
najemcy z powodu trudnej sytuacji życiowej
 
zarządzam, co następuje:
                                              
§ 1

Umarzam zaległości z tytułu nie zapłaconych opłat czynszu ze świadczeniami za rok 2011 w kwocie 566,12zł ( słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt sześć 12/100) wraz z odsetkami w wysokości 37,78zł, naliczonymi na podstawie umowy najmu nr 10/93 z dnia 01. 08. 1993 r., za wynajmowany lokal nr 3,…………………………………………………………………….

                                  
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice i Skarbnikowi Gminy Michałowice.

 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       
Data publikacji: 23.01.2012 14:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Elżbieta Soboń