Urząd Gminy Michałowice
23.01.2012 15:23

Zarządzenie Nr 264/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie umorzenia czynszu i innych opłat za używanie lokalu komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz § 2 ust.1 i §6 Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Michałowice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. /Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 142 poz. 4539 z dnia 08.08.2011r./

 
na wniosek  najemcy z powodu trudnej sytuacji życiowej i materialnej zarządzam, co następuje:
                                              
§ 1

Umarzam ……………………………………………………………………………zaległości z tytułu nie zapłaconych opłat czynszu ze świadczeniami w kwocie 4 334,74 zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery 74/100) wraz z odsetkami od zaległości w wysokości 2 479,48 zł, naliczonymi na podstawie umowy najmu nr 26/05 z dnia 25.05.2005r. z późn. aneksami, za wynajmowany lokal nr 5,……………………………....                            

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice i Skarbnikowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31.12.2011r.                                   

Data publikacji: 23.01.2012 15:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Elżbieta Soboń