Urząd Gminy Michałowice
24.01.2012 15:17

Zarządzenie Nr 265/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany „Regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Michałowice i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji”.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 30 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 
§ 1

W Regulaminie prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Michałowice i jednostkach organizacyjnych Gminy  oraz zasad jej koordynacji stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 54/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 kwietnia  2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Michałowice i jednostkach organizacyjnych Gminy  oraz zasad jej koordynacji” wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 38 otrzymuje brzmienie: „W terminie do 31 stycznia  każdego roku osoby kierujące referatami, główni specjaliści zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podpisują deklarację dotyczącą wykonanej pracy w roku poprzednim związanej z zarządzaniem ryzykiem zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu i przekazują ją wójtowi.

 

2)  Po § 38 dodaje § 39 w brzmieniu:

„ § 39 1. Dla uzyskania informacji jak funkcjonuje system kontroli zarządczej przeprowadza się samoocenę.

2. Samoocena jest anonimowa i przeprowadzana raz w roku do 15 stycznia.

3. Samoocenę przeprowadza się za pomocą ankiet do samooceny stanowiących załączniki Nr 5 i Nr 6 do niniejszego regulaminu.

4. Koordynator kontroli zarządczej dokonuje analizy ankiet i przedstawia wójtowi raport do 25 stycznia.”

 
§ 2

Załączniki Nr 5 i Nr 6 do Regulaminu stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 265/2011

Wójta Gminy Michałowice

z dnia 30 grudnia 2011r.

 

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – kierownicy komórek organizacyjnych

 
L.p.
PYTANIE
TAK
NIE
Trudno to ocenić

1.                    

Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?

     

2.                    

Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w [jednostce]?

     

3.                    

Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?

     

4.                    

Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?

     

5.                    

Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?

     

6.                    

Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?

     

7.                    

Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?

     

8.                    

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?

     

9.                    

Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników Pani/Pana komórki organizacyjnej w bieżącym roku?

     

10.                 

Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?

     

11.                 

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? (jeśli TAK – proszę przejść do następnych pytań, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 15)

     

12.                 

Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?

     

13.                 

Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej?

     

14.                 

Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)?

     

15.                 

Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w [jednostce] (np. poprzez intranet)?

     

16.                 

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?

     

17.                 

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?

     

18.                 

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w [jednostce]?

     

19.                 

Czy w [jednostce] funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej?

     

20.                 

Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?

     

21.                 

Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w [jednostce] w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) ?

     

22.                 

Czy zachęca Pani/Pan pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?

     

23.                 

Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania [jednostki]?

     
 
Wyjaśnienie:

q      w miejsce [jednostka] należy wstawić nazwę jednostki sektora finansów publicznych, w której przeprowadzana jest samoocena

 


 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 265/2011

Wójta Gminy Michałowice

z dnia 30 grudnia 2011r.

 

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy jednostki

 
L.p.
PYTANIE
TAK
NIE
Trudno to ocenić

1.                    

Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w [jednostce] za nieetyczne?

     

2.                    

Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w [jednostce] ?

     

3.                    

Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?

     

4.                    

Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?

     

5.                    

Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?

     

6.                    

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej  w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? 

     

7.                    

Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej?

     

8.                    

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych?

     

9.                    

Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w [jednostce] (np. poprzez intranet)?

     

10.                 

Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)?

     

11.                 

Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?

     

12.                 

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy?

     

13.                 

Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?

     

14.                 

Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?

     

15.                 

Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana komórce organizacyjnej zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań komórki organizacyjnej?

     

16.                 

Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?

     

17.                 

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?

     

18.                 

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w [jednostce]?

     

19.                 

Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników [jednostki] z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) oraz swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie?

     

20.                 

Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?

     

21.                 

Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w [jednostce] zasad, procedur, instrukcji itp.?

     
Data publikacji: 24.08.2016 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 13:56
Wyświetleń: 23
Autor: Zofia Idzikiewicz
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski