Urząd Gminy Michałowice
30.01.2012 13:28

Zarządzenie Nr 266/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) oraz art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie finansowym urzędu gminy w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

               

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 30.01.2012 13:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Joanna Strzelecka