Urząd Gminy Michałowice
30.01.2012 11:52

Zarządzenie Nr 267/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. utrzymania projektu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji" współfinansowanego z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji" zwanego dalej „projektem” celowym i koniecznym jest powołanie Zespołu w celu utrzymania projektu w okresie 10 lat poczynając od 2012 roku do końca 2021 roku.

 
§1.
Powołuję Zespół ds. utrzymania projektu w składzie:
 

1)        Główny specjalista ds. środków europejskich

- Remigiusz Górniak

2)        Główny Specjalista ds. Inwestycji

- Piotr Pacyna

3)        Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

- Andrzej Łuszczyński

4)        Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- Aleksandra Piątek

5)        Kierownik Referatu ds. kultury i spraw społecznych

- Roman Żuchowski

6)        Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

- Joanna Strzelecka

7)        Główny Księgowy Urzędu

- Antonina Płodzik

8)        Podinspektor d/s księgowości budżetowej

- Izabela Gora

9)        Podinspektor d/s księgowości budżetowej

- Elżbieta Jarzębowska

 
§2.

1.        Zespół jest odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie projektu zgodnie z art. 6 Umowy Finansowej Nr 40/PL0448/07/NMF/MF EOG/2009.

 

2.        Środki finansowe funduszu na który złożą się coroczne wpłaty w wysokości minimum 1% całkowitych kosztów projektu mogą być wydatkowane wyłącznie na utrzymanie rezultatów  projektu.

 

3.        Wydatkowanie środków finansowych z funduszu może obejmować wyłącznie:

1) koszt trenerów/opiekunów prowadzących zajęcia sportowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, zajęcia integracyjne;

2) koszt zakupu dodatkowego sprzętu sportowego, wyposażenia;

3) koszt ubezpieczenia obiektów strefy i OC;

4) koszt ewentualnego odtworzenia, naprawy obiektów strefy;

5) koszt technicznej obsługi strefy.

 
4.    Do zadań Zespołu ds. utrzymania projektu należy w szczególności:

1) koordynacja działań zespołu w zakresie prawidłowego przygotowania wszelkich informacji o projekcie wymaganych przez Instytucję Zarządzającą, przygotowywanie rocznej informacji z zakresu wywiązania się gminy z warunków Umowy Finansowej Nr 40/PL0448/07/NMF/MF EOG/2009, przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu tzw. „części miękkiej” w okresie 10 lat poczynając od 2012 roku do końca 2021 roku, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo  – odpowiedzialny Pan Remigiusz Górniak;

 

2) koordynowanie działań związanych z odtworzeniem majątku stref, przechowywanie dokumentacji technicznej związanej z realizacją projektu w okresie 10 lat poczynając od 2012 roku do końca 2021 roku, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo – odpowiedzialny Pan Piotr Pacyna;

3)          koordynowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem, naprawą obiektów i konserwacją stref – odpowiedzialny Pan Andrzej Łuszczyński;

4) działania związane z techniczną obsługą  stref,  ubezpieczeniem obiektów stref i OC – odpowiedzialna Pani Aleksandra Piątek;

5)  działania związane z prowadzeniem zajęć sportowych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, zajęć integracyjnych, zakupem dodatkowego sprzętu sportowego, wyposażenia, oraz informowanie społeczeństwa o wykorzystaniu środków z funduszu na utrzymanie rezultatów projektu, (strona internetowa gminy, tablice informacyjne) – odpowiedzialny Pan Roman Żuchowski:

6) koordynowanie działań związanych z finansową obsługą utrzymania rezultatów projektu w sposób zapewniający przejrzystość, dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz  kontrola finansowa w zakresie zarządzania projektem– odpowiedzialna Pani Joanna Strzelecka;

7) działania związane z gromadzeniem na wydzielonym rachunku bankowym funduszu przeznaczonego na rzecz utrzymania rezultatów projektu, na który złożą się coroczne wpłaty w wysokości minimum 1% całkowitych kosztów projektu, organizowanie i nadzór obiegu dokumentów finansowych w zakresie wydatkowania środków  – odpowiedzialna Pani Antonina Płodzik;

8) działania związane z prowadzeniem wydzielonej bieżącej ewidencji wydatków w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z utrzymaniem rezultatów projektu – odpowiedzialna Pani Izabela Gora;

9) działania związane z przechowywaniem dokumentacji finansowej  związanej z realizacją projektu w okresie 10 lat poczynając od 2012 roku do końca 2021 roku, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo  – odpowiedzialna Pani Elżbieta Jarzębowska.

 

5.       Funkcje nadzorcze nad Zespołem ds. utrzymania rezultatów projektu sprawuje Główny specjalista ds. środków europejskich.

6.       Kierownik Referatu Budżetu i Finansów sprawuje funkcje osoby odpowiedzialnej za finansowe zarządzanie utrzymaniem rezultatów projektu.

7.       Do zadań Zespołu należy ponadto:

1) przedkładanie Kierownikowi Referatu Budżetu i Finansów w terminie do dnia 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy, wniosków dotyczących środków finansowych o których mowa w ust. 2 i 3 do projektu planu finansowego w układzie klasyfikacji budżetowej,

2)współpraca z Głównym specjalistą ds. środków europejskich w zakresie przygotowywania dokumentów sprawozdawczych i raportów o wywiązywaniu się z warunków Umowy Finansowej Nr 40/PL0448/07/NMF/MF EOG/2009 dotyczących zobowiązań po zakończeniu realizacji projektu, w terminach określanych przez Instytucję Zarządzającą.

 
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 30.01.2012 11:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 25
Autor: Dariusz Ruta