Urząd Gminy Michałowice
09.05.2011 13:36

Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 2 pkt. 2 oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

1)      sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2010 rok w brzmieniu załączników nr 1-9 do zarządzenia,

2)      sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w brzmieniu załączników nr 1-2 do zarządzenia,

3)      informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

 
§ 2

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2010 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Data publikacji: 09.05.2011 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 58
Autor: Dariusz Ruta