Urząd Gminy Michałowice
01.02.2012 11:03

Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) a także art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 w związku art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 
§ 1.

1.       Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012 – 2020 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.       Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2.

Przesłać projekty uchwał o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

 
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 01.02.2012 11:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Izabela Gora