Urząd Gminy Michałowice
15.11.2012 15:59

Zarządzenie nr 229/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 uchwały nr IV/15/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Michałowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 52, poz. 1688) zarządzam, co następuje:

 

§1.

1.      Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, której dotyczy projekt aktu prawa miejscowego.

2.      Celem konsultacji jest uzyskanie uwag do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Określam:

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 15 listopada 2012 r.

2) termin zakończenia konsultacji na dzień  28 listopada 2012 r.

3) zasięg terytorialny przeprowadzanych konsultacji-gmina Michałowice.

 

§3.

1.      Konsultacje prowadzone będą drogą elektroniczną w formie przesyłanych opinii lub uwag na adres:odpady|michalowice.pl| |odpady|michalowice.pl

2.      Rozpoczęcie konsultacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Gminy Michałowice oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice.

3.      Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§4.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Joanna Wysocka-Sawczuk.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka

Załączniki

Data publikacji: 15.11.2012 15:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Joanna Wysocka