Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18.12.2012 15:25

Zarządzenie Nr 232/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia:19 listopada 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej zgodnie z § 4 zarządzenia Nr 254/11/ZP Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 r. (Nr sprawy: ZP.2712.75.2012).

 

w składzie:

1) Przewodniczący: Piotr Pacyna

2) Sekretarz: Karolina Mąkal

3) Członek: Zofia Idzikiewicz

4) Członek: Karolina Borecka

 

§ 2.

Komisja Przetargowa działa zgodnie z Regulaminem Pracy, nadanym Zarządzeniem nr 254/11/ZP Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

§ 3.

Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy lub unieważnienia postępowania.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka

Data publikacji: 18.12.2012 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Karolina Mąkal