Urząd Gminy Michałowice
19.12.2012 10:14

Zarządzenie Nr 238/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 2 pkt 12, art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wszczynam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Bugaj w Komorowie Wsi (Nr sprawy: ZP.2712.81.2012)

 

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania powierzam stałej Komisji Przetargowej, powołanej zarządzeniem nr 254/ZP/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w składzie:

 

w składzie:

1) Przewodniczący: Piotr Pacyna

2) Sekretarz: Karolina Mąkal

3) Członek: Karolina Borecka

4) Członek: Andrzej Łuszczyński

5) Członek: Józef Kawiorski

6) Członek : Łukasz Wojtasiewicz

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka

Data publikacji: 19.12.2012 10:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Karolina Mąkal