Urząd Gminy Michałowice
04.12.2012 10:18

Zarządzenie Nr 241/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie, powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012.poz. 406) i § 11 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/133/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutów Gminnym Bibliotekom Publicznym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2004 r. Nr 141, poz. 3573) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.        Ogłaszam konkurs na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie.

2.        Ustalam treść „Ogłoszenia o konkursie”, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Powołuję komisję konkursową zwaną dalej „Komisją” dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie w skład, której wchodzą:

1)      czterech przedstawicieli organizatora: Hanna Brzeska-Kalczuk, Zofia Idzikiewicz, Roman Żuchowski, Dorota Chalimoniuk.

2)      jeden przedstawiciel Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszkowie – Grzegorz Zegadło.

 

§ 3

1.    Na przewodniczącego Komisji wyznaczam Zofię Idzikiewicz.

2.    Przewodniczący Komisji wyznacza spośród członków Komisji swojego zastępcę oraz sekretarza Komisji.

 

§ 4

Ustalam Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie.

 

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Michałowice.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 241/2012

z dnia  29.11.2012r.

Wójt Gminy Michałowice

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora  Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie

Komorów, ul. Kraszewskiego 3

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

·        Wykształcenie wyższe.

·        Co najmniej 5 letni staż pracy (preferowane zatrudnienie w bibliotekach).

·        Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

·        Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

·        Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·        Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

·        Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną.

·        Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

·        Znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno-księgowych.

 

Wymagane dokumenty.

·        CV oraz list motywacyjny.

·        Kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje.

·        Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie.

·        Koncepcję programową dotyczącą prowadzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie

·        Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy).

·        Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

·        Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·        Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

·        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Informacje dodatkowe: osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie wykonywać będzie w ramach zawartego stosunku pracy równocześnie pracę bibliotekarza.

 

Dokumenty wymienione w ofercie należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie”, na której należy podać nazwisko, imię, adres i telefon kandydata.

 

W drugiej zamkniętej kopercie kandydat składa pisemną koncepcję programową prowadzenia placówki. Na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata oraz zawartość koperty („koncepcja programowa”).

 

Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2012r.. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul.  Powstańców Warszawy 1 do godz. 13:00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacje w sprawie konkursu udziela Zofia Idzikiewicz – Sekretarz Gminy tel.: 22 350 91 87. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji w siedzibie biblioteki  Komorów, ul. Kraszewskiego 3, po uprzednim  telefonicznym uzgodnieniu z Dyrektorem placówki tel.: (22) 758-01-84. Kandydaci, którzy po analizie dokumentów spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 18 grudnia 2012r.

Informacja o wyniku konkursu zamieszona będzie na bip gminy Michałowice (www.bip.michalowice.pl) oraz stronie internetowej Biblioteki  www.biblioteka-komorow.pl

 


 

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr 241/2012

z dnia  29.11.2012r.

 

REGULAMIN  KONKURSU PRZEPROWADZANEGO W CELU WYŁONIENIA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ   BIBLIOTEKI   PUBLICZNEJ  W  KOMOROWIE.

 

I. Postępowaniem konkursowym objęte są wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie i złożyły w wymaganym terminie dokumenty określone w ogłoszeniu o  konkursie.

II. Kandydat jest uprawniony do otrzymania przed przystąpieniem do konkursu, warunków organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, której dyrektorem zamierza zostać.

III. Przewodniczący Komisji zawiadamia wszystkich kandydatów o terminie i miejscu postępowania konkursowego w celu ich zaprezentowania się.

IV. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

1. Etap pierwszy:

1)    Komisja sprawdza, czy kandydat spełnia warunki formalne dopuszczające go do konkursu zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

2)    Kandydaci nie spełniający formalnych wymagań, nie uczestniczą w drugim etapie konkursu.

2. Etap drugi

1)    Komisja zapoznaje się z treścią oferty programowej (program działania) prowadzenia placówki złożonej przez kandydatów.

2)    Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. W trakcie rozmowy każdy z członków Komisji może zadawać dowolną ilość pytań dotyczących koncepcji programowej, przebiegu pracy zawodowej, osiągnięć w dotychczasowej pracy, zainteresowań zawodowych, itp.

3)    Ocena rozpatrywanych przez Komisję ofert odbywa się w drodze głosowania tajnego na kartach wg  załączonego wzoru, opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy Michałowice,  w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.

4)    Na kartach do głosowania, nazwiska kandydatów, umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

5)    Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos „za” kandydatem – przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata stawia się znak „+”. Karta na której głosujący oddał więcej niż jeden głos „za” jest nieważna.

6)    Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów „za”,

7)    W przypadku gdy w pierwszej turze głosowania kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów, przewodniczący komisji zarządza drugą turę głosowania. Jeżeli w drugiej turze głosowania kandydaci uzyskali taką samą liczbę głosów, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.

V. Jeżeli do konkursu nie zgłosił się kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powołuje na  stanowisko dyrektora ustalonego przez siebie kandydata.

VI. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół.

VII. Kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu nie można odmówić powołania na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

VIII. Członkowie Komisji uczestniczą osobiście w posiedzeniach Komisji.

IX. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach, członek Komisji powinien usprawiedliwić swoją nieobecność u jej przewodniczącego.

X. Wzór karty do głosowania:

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

        Za

  Przeciw

 Wstrzymujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka

Data publikacji: 04.12.2012 10:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 57
Autor: Zofia Idzikiewicz