Urząd Gminy Michałowice
18.02.2013 14:50

Zarządzenie Nr 275/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity  Dz. U. z 2012r.  poz. 1356) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć Regulamin Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast nadzór administracyjno-organizacyjny  nad pracami Komisji powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

 

§ 3

Traci moc zarządzenie  Nr 32/2006 Wójta Gminy Michałowice z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej na terenie Gminy Michałowice.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. 

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka


 

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zakres działania, zasady członkostwa oraz organizację pracy  Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej „Komisją”.

 

§ 2

Komisja działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity  Dz. U. z 2012r.  poz. 1356) oraz uchwał Rady Gminy Michałowice i zarządzeń Wójta Gminy Michałowice.

 

§ 3

Komisja działa we współpracy z Wójtem Gminy Michałowice poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

§ 4

Komisja realizuje zadania z zakresu:

1)      ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z dnia 26 października 1982 roku  (tekst jednolity  Dz. U. z 2012r.  poz. 1356)

2)      ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2012  poz.124 z póżn. zm.)

3)      ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005roku (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z póżn. zm.)

 

§ 5

Do zadań Komisji należy:

1)      inicjowanie działań w celu:

a)      zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych,

b)      zapewnienia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,

c)      prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień od alkoholu narkotyków,

d)      wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

e)      podejmowania interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 ust 2 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego,

2)      podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:

a)      przyjmowanie i rozpatrywanie otrzymanych wniosków i zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od alkoholu,

b)      kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

c)      przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych,

d)      złożenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

3)     prowadzenie bazy informacyjnej dotyczącej  możliwości  form leczenia oraz placówek leczniczych i terapeutycznych ,

4)     udzielanie informacji  dotyczących postępowania w sprawach podjęcia leczenia odwykowego, formach leczenia oraz placówkach leczniczych i terapeutycznych oraz motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych,

5)     współpraca z policją, pomocą  społeczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkołami w celu gromadzenia niezbędnych informacji, a także zwiększenia skuteczności wspólnych przedsięwzięć,

6)     wydawanie opinii w drodze postanowienia dotyczących zgodności usytuowania i limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Michałowice,

7)     prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami prawa,

8)     udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

9)     realizacja procedury „Niebieskie Karty”,

10) inne zadania wynikające z przyjętych Uchwał  Rady Gminy i programów .

 

§ 6

1.            Skład osobowy komisji liczy maksymalnie 5 członków.

2.            Członkowie komisji oraz przewodniczący Komisji powoływani są przez  Wójta     Gminy.

3.            Przewodniczący Komisji może  wyznaczyć swojego zastępcę.

4.            Funkcja członka Komisji pełniona jest do odwołania przez Wójta Gminy lub złożenia rezygnacji.

5.            Rezygnacja z pracy w Komisji powinna być złożona na piśmie do przewodniczącego komisji, który  niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wójta Gminy.

6.            Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Wójta o odwołanie członka komisji, w przypadku gdy ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a przede wszystkim nie uczestniczy w pracach Komisji zgodnie z harmonogramem lub w innych uzasadnionych przypadkach.

7.            Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.) oraz do zachowania w tajemnicy danych pozyskanych podczas pracy Komisji.

 

§ 7

1.                  Komisja pracuje podczas:

1)      posiedzeń,

2)      dyżurów członków Komisji,

3)      kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

4)      wykonywania innych czynności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5)      udziału w rozprawach w charakterze świadka, o ile zachodzi taka konieczność.

2.             Dyżury o których mowa w  ust 1. pkt. 2) pełnione są raz w tygodniu przez trzech członków Komisji.

         Kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych dokonują  członkowie Komisji w dwuosobowym składzie.

3.            Kontrole prowadzone są zgodnie z rocznym planem, zatwierdzonym przez Komisję szczegółowe zasady kontroli określa się odrębnie.

 

§ 8

1.                  Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca.

2.                  Prace Komisji odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem  na dany rok zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

3.                  Przewodniczący Komisji może wprowadzać zmiany terminu posiedzenia, jeśli wymagają tego prowadzone działania.

4.                  Komisja zobowiązana jest do składania rocznego sprawozdania ze swojej pracy Wójtowi Gminy za pośrednictwem GOPS w terminie do 28 lutego za rok poprzedni.

 

§ 9

Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w posiedzeniu Komisji osoby nie będące jej członkami o ile temat posiedzenia nie dotyczy konkretnych osób.

 

§ 10

1.     Posiedzenia Komisji są protokołowane.

2.     Protokół posiedzenia sporządza przewodniczący lub osoba wskazana przez

        przewodniczącego Komisji – protokolant.

3.     Protokoły z posiedzeń Komisji podpisuje przewodniczący Komisji.

 

§ 11

1. Komisja jest zobowiązana do prowadzenia następującej dokumentacji:

1)      dziennika korespondencyjnego, do którego należy wpisywać wszystkie pisma wychodzące i wpływające do Komisji,

2)      rejestru wydanych postanowień,

3)      rejestru prowadzonych czynności podczas dyżurów wraz z wykazem obecności,

4)      protokołów posiedzeń Komisji,

5)      protokołów z kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

6)      teczek klientów.

2. Komisja przy prowadzeniu spraw posługuje się oznaczeniami z rzeczowego wykazu akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

3. Dokumentacja wytwarzana przez Komisję podlega archiwizacji zgodnie z instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

 

§ 12

  1. Środki na finansowanie działalności Komisji planowane są w budżecie Gminy na dany rok.
  2. Obsługę finansową i księgową Komisji prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Gminy  Michałowice.
Data publikacji: 24.08.2016 13:59
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 13:59
Wyświetleń: 439
Autor: Iwona Radzimirska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski