Urząd Gminy Michałowice
18.02.2013 14:57

Zarządzenie Nr 280/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2012r.

zmieniające Zarządzenie Nr 148/20006 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 września 2006r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów" w Urzędzie Gminy w Michałowicach

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 1 i 3 i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) – Wójt  Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2006 Wójta Gminy Michałowice w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów” w Urzędzie Gminy
w Michałowicach otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013r.

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka

 


 

                                                                                                                      Załącznik

                                                                                                                     do Zarządzenia Nr 280/2012

                                                                                                                      Wójta Gminy Michałowice

                                                                                                                      z dnia 31 grudnia 2012r.

 

Opis do faktury/rachunku………………..z dnia ……….……… r. wystawionej przez ……………………

……………………………………………………………………………………………………………….
za…………………………………………………………………….……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzam prawidłowe wykonanie ……………. zgodnie z umową/ zleceniem Nr …………………
z dnia ……………………...r., zawartą/ym pomiędzy Gminą Michałowice,
a………………………………………………………………………………………………………………co do terminu i prawidłowości wykonania.
 

                                                                                                                    Sprawdzono pod względem

                                                                                                                               merytorycznym

                                                                                                                      dnia …………………………

 

 

                                                                                                                      ………………………………

                                                                                                                            podpis sprawdzającego

 

Wydatek dokonany na podstawie faktury ……………………………….. z dnia ……………………… r. jest zgodny z planem wydatków budżetu Gminy na ………. rok, dział……… rozdział …………… paragraf …………… i mieści się w miesięcznym harmonogramie wydatków.

 

Z-ca Wójta Gminy                                         Kierownik referatu                           

             

 

 

Wyboru dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na podstawie ………………………………………….
Numer postępowania …………………...

 

Z-ca Wójta Gminy                                         Kierownik referatu                       Stanowisko ds. zamówień                                                                                                                                         publicznych 

 

 

Zatwierdzono  do  wypłaty  ze  środków…………….               

Część…Dział        Rozdział ……… paragraf.... ……poz…

Z Zadania ……………………………………………………

                                               Razem: ….……………….

                                               Podatek: …………………

                                               Do wypłaty: …………….

Słownie zł.: ……………………………………………………

 

 

Zatwierdzam do wypłaty       Zatwierdzam do wypłaty                                Sprawdzono pod względem

Kierownik Jednostki                  Główny Księgowy                                       formalnym i rachunkowym

               dnia …………………………

Data: ………………. …..           Data: .…………………..

Podpis: …………….. …..          Podpis: ………………….                             ……….......................................

                                                                                                                       podpis sprawdzającego

 

Akceptujemy płatność za realizację wymienionych robót zgodnie z fakturą …………………………… z dnia ………………. r.  na kwotę ………………………. zł. słownie: …………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………...

                                     

Wójt Gminy                                          Skarbnik Gminy

Data publikacji: 18.02.2013 14:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Joanna Strzelecka