Urząd Gminy Michałowice
19.03.2012 14:30

Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie określenia terminu wyłożenia ankiet konsultacyjnych dotyczących zmian Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Komorów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 7 uchwały Nr XIII/134/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmian „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”zarządzam, co następuje:

 
§ 1

1.        Ankiety konsultacyjne dotyczące zmian Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)będą wyłożone w dniach 22 marca – 4 kwietnia 2012r.

2.        O terminie wyłożenia ankiet mieszkańcy osiedla Komorów będą powiadomieni w formie obwieszczenia w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 
§ 2

Powołuję Komisję do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Komorów  dotyczących zmian Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica) wskładzie:

1. Zofia Idzikiewicz                  - przewodniczący Komisji,

2. Zofia Brzezińska                  - członek Komisji,
3. Katarzyna Stygińska            - członek Komisji.
 
§ 3

Komisja, o której mowa w § 2 przedstawi wyniki z przeprowadzonych konsultacji w protokole, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 
§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 


 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2012
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 19 marca 2012r.
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

o terminie wyłożenia ankiet konsultacyjnych dotyczących zmian Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)

 

1.        Wójt Gminy Michałowice informuje, że ankiety konsultacyjne dotyczące zmian Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica) będą wyłożone w dniach 22 marca – 4 kwietnia 2012r.  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Komorowie, ul. M. Dąbrowskiej 12/20, w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach ul. Raszyńska 34 pok. Nr 16, oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Michałowice.

2.        Ankiety, mieszkańcy osiedla Komorów, mogą przesłać na adres ankieta|michalowice.pl| |ankieta|michalowice.pl, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy lub złożyć do wyznaczonych do tego celu urn konsultacyjnych wystawionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3 oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Michałowice. Przy ankiecie przesłanej drogą elektroniczną nie jest wymagany podpis elektroniczny

3.        Termin dostarczenia ankiet do sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok. 16), listownie bądź do wyznaczonej do tego celu urny konsultacyjnej lub wypełnienia w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy, upływa z dniem 4 kwietnia 2012r.

 
Wójt Gminy Michałowice
/-/ Krzysztof Grabka
 

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2012
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 19 marca 2012r.
 
PROTOKÓŁ

zawierający wyniki oraz omówienie wyników konsultacji z mieszkańcami osiedla Komorów dotyczących zmian Statutu osiedla Komorów

 

1.        Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach  _____________ 2012r.

 

2.        Liczba ankiet, które do ww. dnia wpłynęły do Urzędu Gminy Michałowice           - _____

 

3.        Liczba ankiet, które przeszły pozytywną weryfikację w zakresie uprawnień do udziału w konsultacjach - _____

 

4.        Na podstawie wymienionych w pkt 3 ankiet stwierdza się, że na pytanie:

       Czy jest Pan/Pani za prowadzeniem zmian w statucie osiedla polegających na:

1)   skreśleniu w tytule statutu wyrazów: „(Komorów,Granica)”,

2)   zastąpieniu w § 1 w ust. 2 wyrazów: „400,29 ha.” wyrazami „196,74 ha.”,

3)   skreśleniu w § 1 w ust. 2 w zdaniu wyrazów: „nr 1”,

4)   zastąpieniu w § 17 w ust. 9 wyrazów: „w ust. 6” wyrazami „w ust. 8”,

5)   zastąpieniu w § 23 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazu: „zgody” wyrazem „opinii”,

6)   zastąpieniu w § 26 w ust. 2 wyrazu: „sołectwa” wyrazem „osiedla”

7)   zastąpieniu załącznika do statutu załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XIII/134/2012

 

a) odpowiedzi „TAK” udzieliło                                                     - _____ osób,

b) odpowiedzi „NIE” udzieliło                                                       - _____ osób,
c) odpowiedzi „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” udzieliło       -______ osób.

 

5.        Omówienie wyników konsultacji:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 

6.        Podpisy członków Komisji:

 
1)  Zofia Idzikiewicz                             __________________
 
2)  Zofia Brzezińska                             __________________
 
3) Katarzyna Stygińska                        __________________
Data publikacji: 19.03.2012 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Zofia Idzikiewicz