Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.05.2012 14:09

Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmieniające Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Michałowice w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze gminnych jednostek organizacyjnych”

Na podstawie art. 33 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 
§ 1

W „Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze gminnych jednostek organizacyjnych” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Michałowice  z dnia 20 stycznia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 4 ust. 3 po pkt. 4 dodaje się pkt. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a) informację o warunkach pracy na danym stanowisku,

4b) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.”

2)      w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ogłoszenie winno znajdować się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez co najmniej 10 dni kalendarzowych.”

3)      w § 5 ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.).”

4)      w § 7 ust. 2 i 3 skreśla się.
5)      § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. W toku naboru Komisja Rekrutacyjna wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych   kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe oraz wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej i testu.

2.  Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1,

3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy wydane po skierowaniu przez Urząd oraz zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.”

6)      w § 10 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę nadesłanych ofert, w tym ofert spełniających warunki formalne, imiona i nazwiska wraz z podaniem miejsca zamieszkania kandydatów, uszeregowanych według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis § 9 ust. 1a.

7)      w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2, 3 i  § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”

8)      załącznik Nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

9)      załącznik Nr 5 do Regulaminu otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Michałowice
/-/ Krzysztof Grabka
 

 

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 71/2012
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
.......................................................................................................................................................
(nazwa stanowiska )
1. Wymagania niezbędne:

1)      ………………………………………………..

2)      ……………………………………………….

3)      ……………………………………………….

2. Wymagania dodatkowe:

1)      ……………………………………………….

2)      ………………………………………………

3)      ………………………………………………

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      ……………………………………………….

2)      ……………………………………………….

3)      ………………………………………………..

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

    ..........................................................................

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

    .......................................................................................................................
4. Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny,
2)      życiorys – curriculum vitae,

3)      dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia (świadectwa pracy),

4)      dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych ),

5)      dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
6)      dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,
7)      oświadczenie o niekaralności

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oryginał kwestionariusza osobowego,

10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko………………………………….... w terminie do dnia …………………. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.michalowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice.

 

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 71/2012
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 
PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO  NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 

1.      W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało ____ kandydatów, w tym _____ spełniających wymogi formalne.

2.      Komisja w składzie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.      Po dokonaniu selekcji aplikacji wybrano następujących kandydatów: uszeregowanych według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Wynik rozmowy i testu w % (średnia)

Orzeczenie o niepełnospraw-ności
         
         
         
         
         
 

Do zatrudnienia został (a) wybrana_______________________

 

4.      Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić jakie):

………………………………………….…………………………………………………

5.      Uzasadnienie wyboru:

………………………………………………………………………………….................

6.      Załączniki do protokołu:

a)      kopia ogłoszenia o naborze,

b)      kopie dokumentów aplikacyjnych  kandydatów,

c)      wyniki rozmowy kwalifikacyjnej,

d)      wypełnione testy.

 

    Protokół sporządził:                                                                               Zatwierdził:

 

   ……………………...............                                                             …………………

   (data, imię i nazwisko sekretarza                                                          (podpis wójta)

Komisji Rekrutacyjnej)
 
Podpisy członków Komisji:
…………………………....
……………………………
…………………………....
Data publikacji: 22.05.2012 14:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1010
Autor: Dorota Chalimoniuk