Urząd Gminy Michałowice
17.05.2016 08:54

Zarządzenie Nr 86/2016

w sprawie ustalenia „Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Michałowice i jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Michałowice”.

Zarządzenie Nr  86/2016
Wójta Gminy Michałowice
z dnia  19 kwietnia 2016 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 285 /2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie  ustalenia „Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Michałowice i jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Michałowice”.

 

Na podstawie art. 33  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289) - Wójt Gminy Michałowice zarządza co następuje:

 

§ 1

W Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 285/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie  ustalenia „Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Michałowice i jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Michałowice  konto pozabilansowe 998 otrzymuje brzmienie:

„Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego.

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:

1)równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym  wg stanu na dzień 31 grudnia,

2)równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji
i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda”.

 

                                                                          § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.  .                                                       .

 

 

Data publikacji: 17.05.2016 08:54
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2016 08:56
Wyświetleń: 10
Autor: Izabela Gora
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż