Urząd Gminy Michałowice
19.04.2019 11:53

Zarządzenie Nr 82/2019

Zarządzenie Nr 82/2019

Wójta Gminy Michałowice

z dnia 21 marca 2019 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Michałowice  regulaminu organizacyjnego.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 506) Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się regulamin organizacyjny w Urzędzie Gminy Michałowice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Michałowice określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

 

§ 2

  1. Zapisy § 6 regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do nn. zarządzenia wchodzą w życie z dniem 01 maja 2019 r.
  2. Traci moc Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 kwietnia  2010 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Michałowice regulaminu organizacyjnego wraz ze zmianami.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki

Data publikacji: 19.04.2019 11:53
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2019 10:23
Wyświetleń: 355
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski