Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.08.2006 16:17

Raport o stanie Gminy Michałowice z 2006 roku

Załączony poniżej dokument zawiera:
SPIS TREŚCI
 
            WSTĘP
 
I.         POŁOŻENIE I OBSZAR GMINY
           
II         WARUNKI PRZYRODNICZE
 
1. Regionalne powiązania przyrodnicze
2. Walory i zasoby środowiska przyrodniczego
3. Zagrożenia środowiska przyrodniczego
4. Wnioski 
 
III.      ŚRODOWISKO SPOŁECZNE 
 
1. Procesy demograficzne
2. Zmiany na rynku pracy
3. Wnioski 
 
IV.       DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 
1. Ogólna charakterystyka gospodarki
2. Pozarolnicza przedsiębiorczość prywatna
3. Rolnictwo
4. Wnioski 
 
V.        ZASOBY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 
1. Użytkowanie gruntów
2. Struktura własności i władania gruntami
3. Ceny gruntów
4. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi
5. Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
6. Dochody gminy związane z rynkiem nieruchomości
7. Wnioski 
 
VI.       INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA 
 
1. Ogólna charakterystyka i ocena elementów infrastruktury technicznej 
2. Gmina Michałowice na tle gmin wiejskich aglomeracji warszawskiej oraz województwa mazowieckiego - wybrane wskaźniki 
3. Polityka i działania samorządu gminy w sprawach infrastruktury technicznej  
 
VII.     KOMUNIKACJA    
 
1. Opis aktualnej sytuacji
2. Ocena stanu komunikacji gminy
3. Wnioski 
 
VIII.    INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
 
1. Oświata i wychowanie
2. Kultura
3.Ochrona zdrowia
4. Pomoc społeczna
5. Sport i rekreacja
6. Inne usługi
7. Wnioski 
 
IX. ZASOBY I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 
 
1. Stan zasobów mieszkaniowych
2. Rozwój budownictwa mieszkaniowego
3. Wnioski 
 
X.        ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 
1. Charakterystyka zagospodarowania gminy
2. Wartości kulturowe gminy
3. Wnioski 
 
XI.       GOSPODARKA FINANSOWA 
 
1. Stabilność budżetu gminy
2. Źródła i wielkość dochodów budżetowych
3. Wydatki budżetowe
4. Wnioski 
 
XII.     KIERUNKI POLITYKI RADY GMINY
 
XIII. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODRCZEGO GMINY 
 
1. Mocne i słabe strony gminy
2. Główne problemy do rozwiązania

Załączniki

Data publikacji: 11.11.2020 17:25
Data ostatniej modyfikacji: 11.11.2020 17:25
Wyświetleń: 55
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski