Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.07.2006 13:07

Statut sołectwa Nowa Wieś

Tekst ujednolicony

STATUT SOŁECTWA

Nowa Wieś

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.

2.       Sołectwo obejmuje terytorium o powierzchni 294,94 ha. Dokładny przebieg jego granic ukazuje mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

3.       Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1)        ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2)        Statutu Gminy Michałowice (Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XLII/365/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice),

3)        oraz niniejszego statutu Sołectwa.


§ 2

1.       Sołectwo tworzy, łączy lub dzieli oraz znosi rada gminy w drodze uchwały na wniosek mieszkańców lub organów dotychczas istniejącej jednostki pomocniczej.

2.       Podjęcie uchwały w sprawach określonych w ust. 1 wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

3.       Mieszkańcy sołectwa wyrażają opinię w sprawie uchwał, o których mowa w ust. 1 na zebraniach zwołanych przez wójta gminy.


§ 3

Do zadań sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb, a w szczególności:

1)       inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

2)       zarządzanie mieniem komunalnym oraz rozporządzanie dochodami w odniesieniu do mienia przekazanego sołectwu do korzystania,

3)       opiniowanie, na wniosek wójta gminy, projektów uchwał rady.


§ 4

1.       Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie,

2) sołtys.

2.       W celu wsparcia działalności sołtysa, zebranie wiejskie wybiera radę sołecką.

3.       Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.


Rozdział II

Zebranie wiejskie

 

§ 5

1.       Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2.       Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, który najpóźniej w dniu zebrania kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze sołectwa.

3.       Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1)        z własnej inicjatywy,

2)        na pisemne żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

3)        na wniosek rady gminy lub wójta gminy.

4.       Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.

5.       Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 3 pkt. 2 i 3, powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

6.       O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: informację, na czyj wniosek zebranie jest zwoływane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad, podanie zakresu proponowanych do podjęcia uchwał.

7.       Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.

8.       Sołtys może korzystać z pomocy organizacyjnej w zwołaniu zebrania wiejskiego i w tym celu zwraca się do wójta gminy.

9.       W przypadku nie zwołania przez sołtysa zebrania wiejskiego na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 3 pkt. 2 i 3, zebranie zwołuje wójt gminy. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.

 

§ 6

Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1)      podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców z wyłączeniem spraw będących w kompetencji rady gminy, wójta gminy oraz innych organów administracji publicznej,

2)      wybór i odwołanie sołtysa,

3)      wybór i odwołanie rady sołeckiej,

4)      rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej,

5)      podejmowanie uchwał w sprawach zarządzania mieniem komunalnym oraz rozporządzania dochodami z tego źródła w odniesieniu do mienia przekazanego przez radę gminy sołectwu do korzystania,

6)      podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania środków budżetowych przekazanych sołectwu przez radę gminy,

7)      wyrażanie, na wniosek wójta gminy, opinii dotyczących projektów uchwał rady gminy.

 

 § 7

1.       O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

1)        dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 10 % uprawnionych mieszkańców sołectwa,

2)        głosowanie odbywa się w sposób jawny.

2.       Przepisu ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie, po upływie 30 minut od pierwszego terminu a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 4 ust. 6.

 

 § 8

1.       Zebranie wiejskie, z zastrzeżeniem § 15, prowadzi sołtys lub upoważniony przez niego członek rady sołeckiej.

2.       Porządek obrad każdego zebrania powinien zawierać przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, sprawozdanie z realizacji uchwał, które składa sołtys lub upoważniony przez niego członek rady sołeckiej.


§ 9

1.       W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa. Spis uprawnionych mieszkańców sołectwa sporządza Urząd Gminy.

2.       Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebranie bezzwłocznie.


§ 10

W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie rady gminy, wójt gminy, przedstawiciele urzędu gminy oddelegowani przez wójta dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, organizacji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

 

 § 11

1.       Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)        datę, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa,

2)        liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza zebrania,

3)        nazwiska zaproszonych na zebranie osób i oznaczenie ich stanowisk,

4)        stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

5)        zatwierdzony porządek obrad,

6)        sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,

7)        przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalanych wniosków,

8)        podjęte uchwały na zebraniu.

2.       Zebranie wiejskie podejmuje uchwały stosownie do przepisów niniejszego statutu. Uchwały te nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów.

3.       Podjęte na zebraniu uchwały sołtys w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazuje do wójta gminy. Protokół z zebrania wiejskiego sołtys przekazuje do wójta w terminie 30 dni po odbyciu zebrania.

4.       Wójt gminy bada zgodność podjętych uchwał z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

5.       Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka wójt gminy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia.

6.       Od rozstrzygnięcia wójta w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały służy organowi wykonawczemu sołectwa odwołanie do rady gminy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

7.       Rada gminy rozpatruje odwołanie sołectwa na sesji, po zapoznaniu się z opiniami wójta oraz właściwej komisji.

8.       Wójt gminy realizuje ważnie podjęte przez zebranie wiejskie uchwały we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez właściwy organ, jeżeli ich realizacja przekracza jego kompetencje.

9.       O sposobie załatwienia spraw wynikających z ważnie podjętych uchwał zebrania wiejskiego, wójt gminy informuje sołtysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwał.

9a. Wójt udziela odpowiedzi na wnioski i uwagi mieszkańców zgłoszone podczas zebrania wiejskiego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania protokołu z zebrania.

10.   Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołu z zebrania wiejskiego, robienia z niego notatek oraz wyciągów.


Rozdział III

Sołtys, Rada Sołecka

 

 

§ 12

1.       Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.

2.       Rada sołecka wspomaga sołtysa w realizacji jego zadań.

3.       Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy.


§ 13

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§ 14

Rada sołecka składa się z 5 osób.
 

§ 15

1.       Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada gminy, nie później niż 3 miesiące po wyborach do rady gminy.

2.       Termin wyborów sołtysa i rady sołeckiej ustala wójt gminy, nie później niż 1 miesiąc po ich zarządzeniu przez radę gminy.

3.       Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się w terminie do 2 miesięcy po ich zarządzeniu przez radę gminy.

4.       W tym celu wójt określa, w porozumieniu z sołtysem poprzedniej kadencji miejsce, dzień i godzinę zwołania zebrania wiejskiego oraz wyznacza spośród pracowników urzędu gminy przewodniczącego zebrania odpowiedzialnego za przeprowadzenie w sposób sprawny wyborów. W porozumieniu z radnymi, na przewodniczącego zebrania, wójt może wyznaczyć radnego z terenu sołectwa.

5.       Zebranie wiejskie otwiera przewodniczący wyznaczony przez wójta gminy, który przedstawia porządek obrad i cel zgromadzenia, następnie przeprowadza w trybie jawnym wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza spośród mieszkańców sołectwa.

6.       Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

7.       Postanowienia § 7 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.


§ 16

1.       Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2.       W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru sołtysa, w drugiej – członków rady sołeckiej.


§ 17

1.       Do przeprowadzenia wyborów zebranie wiejskie wyłania komisję wyborczą w składzie 3 osób. Członek komisji nie może kandydować na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2.       Członkowie komisji wyborczej wybierają ze swojego składu przewodniczącego.

3.       Do zdań komisji wyborczej należy:

1)        przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2)        przygotowanie kart wyborczych,

3)        przeprowadzenie głosowania,

4)        ustalenie wyników wyborów,

5)        sporządzenie protokółu i ogłoszenie wyników wyborów.

4.       Protokół z przeprowadzonych czynności wyborczych podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.

5.       Protokoły z przeprowadzonych wyborów i karty do głosowania załączane są do protokołu z zebrania wiejskiego.


§ 18

1.       Na kartach do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej, zgłoszoną podczas zebrania, listę kandydatów.

2.       Wybór sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku.

3.       Wybór rady sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” przy nazwiskach kandydatów w liczbie nie przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia.

4.       Za nieważne uznaje się karty:

1)      inne niż wydane przez komisję wyborczą,

2)      w których liczba znaków „X” przekracza liczbę miejsc w danym organie.

5.       Kart całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników. Dopiski na karcie nie wpływają na jej ważność.

6.       Ważne są karty:

1)      bez dokonanego wyboru,

2)      na których liczba znaków „X” była równa lub mniejsza od liczby miejsc w danym organie.

5.       Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnych głosów.

6.       W przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle samo głosów a liczba tych kandydatów przekracza pozostałe do obsadzenia mandaty komisja wyborcza przeprowadza powtórne głosowanie.

7.       W powtórnym głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, o których mowa w ust. 6 ubiegający się o pozostałą do obsadzenia liczbę miejsc w danym organie.

8.       Jeżeli wyniki powtórnego głosowania nie umożliwiają jednoznacznego wskazania, którzy kandydaci zostali wybrani komisja wyborcza przeprowadza losowanie spośród tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów tak aby możliwe było obsadzenie wylosowanymi kandydatami wszystkich pozostałych wolnych mandatów.


§ 19

Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy:

1)      organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsięwzięć lokalnych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

2)      zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich z wyłączeniem zapisów § 15,

3)      zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady sołeckiej,

4)      przewodniczenie radzie sołeckiej,

5)      kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego,

6)      składanie informacji ze swej działalności na zebraniach wiejskich,

7)      zarządzanie, zgodnie z przepisami prawa, środkami finansowymi i gospodarowanie składnikami mienia, które rada gminy przekazała sołectwu,

8)      występowanie do zebrania wiejskiego z projektami uchwał dotyczących potrzeb sołectwa,

9)      wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa,

10)   uczestniczenie w sesji rady gminy na której rozpatrywane jest odwołanie sołectwa, o którym mowa w § 11 ust. 7,

11)   uczestniczenie w naradach sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli zwoływanych przez wójta,

12)   współpraca w szczególności z radnymi z terenu sołectwa oraz innymi sołectwami i osiedlami gminy.


§ 20

1.       Sołtys jest każdorazowo zawiadamiany o sesji rady gminy, przez przewodniczącego rady gminy, na takich samych zasadach jak radny,

2.       Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym w zakresie spraw dotyczących sołectwa.

3.       Sołtysowi przysługuje prawo składania do organów gminy wniosków wynikających z uchwał zebrania wiejskiego.

 

§ 21

Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1)      pomoc sołtysowi w przygotowywaniu zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,

2)      zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa,

3)      inicjowanie działań społecznych dla potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,


§ 22

1.      Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji, na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, 

2.       Z wnioskiem o odwołanie sołtysa i rady sołeckiej może zwrócić się do zebrania również wójt gminy.

3.       Uchwała o odwołaniu z pełnionej funkcji podejmowana jest w głosowaniu tajnym po wysłuchaniu zainteresowanego.

 

§ 23

1.       W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci, odwołania lub rezygnacji sołtysa rada gminy w terminie do 2 miesięcy, od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałym zdarzeniu, zarządza wybory uzupełniające.

1a. W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci, lub rezygnacji członka rady sołeckiej zebranie wiejskie podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu na najbliższym zebraniu odbytym od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałym zdarzeniu.

2.       Wybory dla uzupełnienia rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

3.       Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zasady określone w   §15, §16, §17 i § 18.

4.       Kadencja nowo wybranego sołtysa i członka rady sołeckiej kończy się w terminie określonym w § 4 ust. 3.


Rozdział V

Zarządzanie mieniem komunalnym gminy i gospodarka finansowa sołectwa

 

 

§ 24

1.       Sołectwu mogą zostać przekazane do zarządzania i korzystania składniki mienia komunalnego wraz z dochodami z tego źródła oraz środki budżetowe,

2.       Bezpośrednie czynności związane z wykorzystaniem przekazanego mienia sprawuje sołtys przy pomocy rady sołeckiej.

3.       Sposób korzystania z mienia dla potrzeb sołectwa określa zebranie wiejskie w drodze uchwał.

4.       W przypadku wydzierżawienia lub najmu przekazanego mienia komunalnego na okres dłuższy niż 3 lata wymagana jest zgoda rady gminy, po uzyskaniu opinii wójta gminy.

5.       Przekazane sołectwu mienie komunalne nie może być przez sołectwo zbyte. Zbycie przez gminę przekazanego do zarządzania sołectwu mienia wymaga zgody zebrania wiejskiego.

6.       Obowiązkiem sołtysa w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.


§ 25

1.       Organy sołectwa występują do rady gminy o zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności oraz wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców,

2.       Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

3.      Na zasadach ustalonych przez radę gminy, sołectwo w ramach budżetu gminy, może otrzymywać środki finansowe na realizację swoich zadań.

 

 § 26

1.      Oprócz środków finansowych przyznanych przez radę gminy sołectwo może otrzymywać środki finansowe, które stanowią:

1)       dobrowolne składki i darowizny,

2)       dochody z mienia gminy przekazanego sołectwu w zarząd,

3)       środki z organizowanych przez sołectwo imprez,

4)       inne dochody przewidziane przepisami prawa.

2.       Nie wykorzystane w roku budżetowym środki finansowe, o których mowa w § 25 ust. 3 oraz w § 26 ust. 1 stanowią część nadwyżki budżetowej gminy, o ile rada gminy nie postanowi inaczej.

 

 

 § 27

1.       Obsługę finansową w ramach dochodów i wydatków sołectwa prowadzi gmina.

         Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa przed akceptacją przez wójta gminy wymagają parafowania przez sołtysa.

2.       Skarbnik gminy informuje sołtysa o stanie środków i ich rozdysponowaniu przez radę gminy zgodnie z wnioskami sołectwa.

3.       Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje wójt gminy za pośrednictwem skarbnika gminy.


§ 28

Działalność sołectwa kontroluje rada gminy za pośrednictwem komisji rewizyjnej.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 29

1.       Zmian w niniejszym statucie dokonuje rada gminy.

2.       Integralną częścią niniejszego Statutu jest załącznik – mapa z wyznaczonymi granicami sołectwa.

Data publikacji: 01.04.2019 09:57
Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2019 09:57
Wyświetleń: 467
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż