Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 13:55

Zarządzenie Nr 182/2003 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Michałowice

Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U Nr 21 z 1998 r. poz. 94 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 

§ 1

Ustala się Regulamin Pracy Urzędu Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 22/96 Zarządu Gminy Michałowice z dnia 19 września 1996 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Michałowice.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik

Do Zarządzenia Nr 182/03

Wójta Gminy Michałowice

Z dnia 27 sierpnia 2003 r.

 

REGULAMIN  PRACY

URZĘDU   GMINY  MICHAŁOWICE

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 1

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

§ 2

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

 

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) pracodawcy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Michałowice.

2) pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.

 

Rozdział II

Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy

 

§ 4

Pracodawca ma w szczególności obowiązek:

1)      zaznajamiania podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

2)      organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, a także osiąganie przez pracowników - przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji - wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

3)      zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

4)      kierować na wymagane badania lekarskie pracowników, a pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

5)      terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,

6)      ułatwiania pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

7)      zaspokajania, w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb pracowników,

8)      wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

9)      niezwłocznego wydania pracownikowi, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, świadectwa pracy, bez uzależniania tego od wcześniejszego rozliczenia się pracownika,

10)  stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników,

11)  prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,

12)  niestosowania i niedopuszczania do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji.

 

§ 5

Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:

1)      korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,

2)      wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego,

3)      określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami,

 

Rozdział III

Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

 

§ 6

Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:

1)      zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami,

2)      terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,

3)      wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów,

4)      jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków,

5)      wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP,

 

§ 7

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami lub umową o pracę.

 

§ 8

Pracownik ma w szczególności obowiązek:

1)      przestrzegać prawa;

2)      przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku;

3)      wykonywania zadań Urzędu sumiennie, terminowo, sprawnie i bezstronnie;

4)      informowania organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania;

5)      zachowania uprzejmości i życzliwości w stosunku do interesantów, informowania o stanie załatwienia ich spraw, wyjaśnianie treści obowiązujących przepisów;

6)      zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami;

7)      przestrzegania czasu pracy;

8)      przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

9)      zachowania trzeźwości w pracy i na terenie Urzędu;

10)  zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę;

11)  przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

12)  zachowania się z godnością w miejscu pracy.

 

§ 9

Pracownikom zabrania się:

1)      spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków,

2)      opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy,

3)      wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika,

4)      wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.

 

Rozdział IV

Czas pracy

 

§ 10

1.      Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2.      Pracodawca    prowadzi    ewidencję    czasu    pracy pracownika celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

 

§ 11

1.      Czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i ośmiu godzin na dobę (od poniedziałku do piątku).

2.      Praca w godzinach nie przekraczających norm określonych w ust. 1 nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

3.      Praca trwa w poniedziałki od godziny 09°° do 17°° (Referat Oświaty od godziny 08°° do
16°°) oraz od wtorku do piątku od godziny 08°° do 16°°, z przerwą w pracy trwającą 15 minut wliczaną do czasu pracy.

4.      Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.

5.      Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

 

§ 12

Terminy dodatkowych dni wolnych od pracy wprowadza się na dany rok kalendarzowy zarządzeniem wójta dla wszystkich pracowników za ekwiwalentnym odpracowaniem  w  soboty.

 

§ 13

Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone zgodnie z § 11 ust. 1 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tylko w razie:

1)      konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,

2)      szczególnych potrzeb pracodawcy.

 

§ 14

Pracodawca  prowadzi ewidencję czasu pracy, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych.

 

Rozdział V

Wynagrodzenie za pracę

 

§ 15

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.

 

§ 16

Wypłata wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek
choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego odbywa się w dniu 28 każdego
miesiąca. Jeżeli dzień ten jest wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

 

§ 17.

Wynagrodzenie jest wypłacane do rąk pracownika lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej.

 

§ 18

Na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie może być przelane na konto bankowe pracownika.

 

§ 19

Składniki wynagrodzenia oraz przysługujące pracownikom premie regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział VI

Urlopy

 

§ 20

1.      Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy kodeksu pracy.

2.      Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

§ 21

1.      Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem.

2.      Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

 

 

§ 22

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

 

§ 23

Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

Rozdział VII

Organizacja i porządek pracy

 

§ 24

Siedziba pracodawcy mieści się w Michałowicach.

 

§ 25

1.      Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy.

2.      W wypadku spóźnienia pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do Sekretarza Gminy w celu usprawiedliwienia się.

3.      Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza zakład pracy, wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego.

 

§ 26

1. Spóźnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, jeśli jest udokumentowane:

1)        zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, wystawionym zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,

2)        odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego,

3)        oświadczeniem pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,

4)        imiennym wezwaniem pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,

5)        innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy najpóźniej w chwili powrotu do pracy po okresie nieobecności.

 

§ 27

Pracownik potwierdza każdorazowe przybycie i opuszczenie pracy, używając przeznaczonej do tego celu listy obecności oraz ewidencji wyjść służbowych.

 

§ 28

1.      Pracownik powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu, zawiadomić
pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania.

2.      Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem innej osoby lub listem poleconym. W wypadku listu poleconego za datę zawiadomienia uważa się datę nadania listu.

 

§ 29

1.      Pracownik składa zwolnienie pracownikowi kadr.

2.      Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

 

Rozdział VIII

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

 

§ 30

1.      Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia,

2) karę nagany.

2.      Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną.

3.      Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 k.p.

4.      Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 31

1.      Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2.      Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

3.      Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

 

§ 32

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

§ 33

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

 

§ 34

1.      Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

2.      Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

3.      W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

 

§ 35

1.      Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

2.      Przepis pkt 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

 

Rozdział IX

Przepisy BHP i ochrona przeciwpożarowa

 

§ 36

1.      Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. W szczególności każdy pracownik jest zobowiązany:

1)   znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe,

2)   uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,

3)   dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,

4)   stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5)   poddawać się zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6)   niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,

7)   współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków
dotyczących bhp.

2.      Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust. 1, w szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym organów społecznego nadzoru oraz wskazań lekarskich. W szczególności pracodawca jest zobowiązany do:

1)   organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2)   zapoznawania pracowników z przepisami i zasadami bhp, przepisami o ochronie
przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie. Pracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

3)   informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

4)   kierowania pracowników na badania lekarskie,

5)   dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

 

§ 37

Zabrania się pracownikom:

1)      wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem,

2)      samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.

 

§ 38

Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku, gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe, dostateczną znajomość przepisów oraz zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej, aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca dostarcza pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, jeśli wykonywanie danej pracy wymaga ich stosowania.

 

§ 39

Środki ochrony indywidualnej, niezbędne do stosowania na określonych stanowiskach pracy, określa tabela środków ochrony indywidualnej stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.

 

§ 40

1.      Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.

2.      Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1, pracownik powinien natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie informując o tym bezpośredniego przełożonego.

3.      Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.

 

§ 41

Wykaz  prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, zgodne z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

Rozdział X

Przepisy końcowe

 

§ 42.

1.      Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2.      Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

 

§ 43

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, co każdy pracownik potwierdzi odrębnym pismem.

 

§ 44

Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy.


 

Załączniki:

1.      Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej

2.      Wykaz  prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

 


 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Pracy

 

T A B E L A      N O R M

 

przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice.

 

Zakres wyposażenia:                                                       Okres używalności:

R - odzież i obuwie robocze                                            m - w miesiącach

O - środki ochrony osobistej                                           o. z. - okresy zimowe

D - sprzęt dyżurny i odzież                                             d. z. - do zużycia

Ś - środki higieny osobistej

 

lp.

stanowisko pracy

zakres wyposażenia

okres używalności

1

2

3

4

1

Kierowca

R - ubranie drelichowe lub fartuch

O - kurtka ocieplana

O - rękawice ochronne

O - buty gumowe

D - kurtka przeciwdeszczowa

Ś - ręcznik

Ś - mydło

Ś - pasta bhp

36 m

3 o. z.

d. z.

36 m

d. z.

1 szt./rok

100g/kw.

500g/rok

6

Pracownik gospodarczy

R - ubranie drelichowe lub fartuch

R - trzewiki skórzano/gumowe

O - rękawice ochronne

O - kurtka ocieplana

O - buty filcowo-gumowe

D - kurtka przeciwdeszczowa

Ś - ręcznik

24 m

24 m

d. z.

3 o. z.

3 o. z.

48 m

1 szt./rok

7

Sprzątaczka

R - fartuch

R - trzewiki profilaktyczne

O - rękawice ochronne

Ś - ręcznik

24 m

24 m

d. z.

1 szt./rok

8

Zaopatrzeniowiec

R - ubranie drelichowe

R - trzewiki skórzano/gumowe

O - rękawice ochronne

O - kurtka ocieplana

Ś - ręcznik

24 m

24 m

d. z.

3 o. z.

1 szt./rok

 


 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Pracy

 

WYKAZ  PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY MICHAŁOWICE

 

I. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała.

 

1.Dla wszystkich kobiet (z wyjątkiem kobiet w ciąży lub karmiących piersią):

1.       Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

1)      12 kg - przy pracy stałej,

2)      20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

 

  1. Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach, itp., których maksymalny kąt  nachylenia 30 0, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:

1)      8 kg - przy pracy stałej,

2)      15 kg - przy pracy dorywczej (4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

 

2. Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:

3.       Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

3)      3 kg - przy pracy stałej,

4)      5 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

4.       Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach, itp., których maksymalny kąt  nachylenia 30 0, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:

3)      2 kg - przy pracy stałej,

4)      3,75 kg - przy pracy dorywczej (4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

 

5. Prace w pozycji wymuszonej.

6. Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

 

II. Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających

     wartości dla strefy bezpiecznej:

Dla kobiet w ciąży:

1.       Prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej.

2.       Prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4  godzin na dobę.

 

III. Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości:

Dla kobiet w ciąży:

Prace na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.

 

IV. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi:

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:

      Prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie

      pożarów, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi.

 

( Podstawa:  Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zmianami)). 

Data publikacji: 24.08.2016 13:46
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 13:46
Wyświetleń: 56
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski