Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 13:51

Zarządzenie Nr 228/2003 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Wójta Nr 149/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Michałowice regulaminu organizacyjnego.

Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 149/2003 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Michałowice regulaminu organizacyjnego  wprowadza się następujące zmiany: 

1)      w § 7 ust. 2 pkt 12 lit. a otrzymuje brzmienie: „Stanowiskiem ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego”

2)      w § 22 ust. 1:

a) skreśla się pkt 1,

b) dodaje się pkt 19 a w brzmieniu: „Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego PZ”,

3)      w § 23 skreśla się pkt 1,

4)      skreśla się § 24,

5)      dodaje się § 44 a w brzmieniu:

 „Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego należą sprawy zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno budowlanej,  a w szczególności:

1)    przygotowywanie materiałów do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

2)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3)    koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami i wyłożeniem do publicznego wglądu projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4)    przygotowywanie i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,

5)    przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchylonych i nie obowiązujących,

6)    przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7)    prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,

8)    przygotowanie dla Wójta Gminy materiałów niezbędnych do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy

9)    prowadzenie, w porozumieniu z Referatami: Budżetu i Finansów oraz Geodezji i Rolnictwa, spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

10)prowadzenie, w porozumieniu z  Referatami: Geodezji i Rolnictwa oraz Budżetu i Finansów, spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

11)opiniowanie projektów podziałów nieruchomości pod kątem ich zgodniości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

12)prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy,

13)prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

14)prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących nakazu wstrzymania użytkowania terenu do czasu wydania decyzji o warunkach zabudowy lub nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania,

15)prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego,

16)przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających wygaśnięcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w przypadkach przewidzianych przez prawo,

17)przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających, za zgodą strony, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,

18)wydawanie zaświadczeń w sprawach różnych, związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,

19)analizowanie i diagnozowanie procesów urbanistycznych i budowlanych na obszarze Gminy i gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju,

20)prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

21)zbieranie informacji i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.”

6) Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.
 


 

Załącznik do Zarządzenia Wójta

Nr 228/2003 z dnia 29 września 2003 r.

 

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Michałowice

 

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Michałowice
Data publikacji: 24.08.2016 13:46
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 14:20
Wyświetleń: 19
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski