Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 14:02

Zarządzenie Nr 78/2003 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 ze zm.) w związku z § 15 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Michałowice zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustanawiam dzień 2 maj 2003 r. dniem wolnym od pracy.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wymaga rozplakatowania w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 28.07.2006 14:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski