Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 13:09

Zarządzenie Nr 13/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 stycznia 2004r.

w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 20 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 czerwca 2002 w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz.743)

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuje stałą komisję przetargową do przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne dotyczące: inwestycji, prac remontowych, prac porządkowych, modernizacji w następującym składzie:

1.      przewodniczący: Andrzej Łuszczyński

2.      z-ca przewodniczącego: Józef Kawiorski

3.      sekretarz: Luiza Jarzyna

4.      członek: Czesław Bardel

5.  członek: pracownik merytoryczny zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w § 2.

 

§ 2

Stałymi członkami komisji przetargowej określonymi w § 1 pkt.5 przy udzielaniu zamówień publicznych z poszczególnych zakresów przedmiotu zamówienia są:

 

Przedmiot zamówienia

Imię i nazwisko pracownika merytorycznego

Z zakresu kanalizacji sanitarnej

Franciszek Biernacki

Z zakresu ogólnobudowlanego

Katarzyna Szediw

Z zakresu sieci wodociągowej

Elżbieta Tomaszewska

Z zakresu oświetlenia ulic

Genowefa Kuła

Z zakresu budowy i utrzymania dróg

Ewa Michalik

Z zakresu odwodnienia ulic i robót porządkowych

Piotr Pacyna

Z zakresu konserwacji zieleni przyulicznej i miejsc pamięci narodowej

Dariusz Komorowski

Z zakresu planowania przestrzennego

Jarosław Sobol

Z zakresu rzeczoznawstwa: majątkowego, geodezji i kartografii, notarialne.

Ewa Gedymin

 

§ 3

Nadaję „Regulamin pracy komisji przetargowej” w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Do podjęcia ważnych i wiążących decyzji komisji wymagana jest obecność przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji, sekretarza i jednego członka.

 

§ 5

Dopuszcza się powołanie odrębnych komisji do przeprowadzenia konkretnych postępowań nie dotyczących zakresu wymienionego w § 1 oraz w przypadku braku wymaganego składu komisji stałej.

 

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 4/ZR Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 stycznia 2003 r. w  sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik

do zarządzenia Nr 13/04 z dnia: 19 stycznia 2004

 

REGULAMIN  PRACY  KOMISJI  PRZETARGOWEJ

 

1.      Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „komisji”, należy przez to rozumieć: komisję przetargową.

2.      Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

3.      Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

4.      Komisja kończy poszczególne postępowania w dniu podpisania umowy i wniesienia przez oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.      Pracą komisji kieruje Przewodniczący Komisji. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

a)      odbieranie oświadczeń od członków komisji o braku zaistnienia okoliczności określonych w art. 20 ust. 1 ustawy,

b)      informowanie Wójta Gminy o wystąpieniu okoliczności powodujących wykluczenie członka komisji,

c)      wyznaczanie terminów posiedzeń komisji,

d)      prowadzenie posiedzeń komisji,

e)      rozdzielanie pomiędzy członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

f)       nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

g)      informowanie Wójta Gminy o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

h)      reprezentowanie komisji w wystąpieniach zewnętrznych.

6.      Obowiązkiem sekretarza komisji jest prowadzenie w sposób ciągły protokołu postępowania odzwierciedlającego poszczególne etapy posiedzeń komisji, wypełnianie odpowiednich druków oraz dbałość o sprawną organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7.      Sekretarz komisji  po otwarciu ofert sporządzi wykaz uczestników postępowania oraz osób po stronie zamawiającego, biorących udział w postępowaniu. Przekaże go oferentom – osobiście za pokwitowaniem lub faxem, a następnie pocztą za potwierdzeniem odbioru z wezwaniem do złożenia oświadczenia, czy pozostają w stosunku dominacji lub zależności z pozostałymi uczestnikami postępowania, zamawiającym oraz osobami po stronie zamawiającego, biorącymi udział w postępowaniu (w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz.447). Oferent będzie zobowiązany złożyć oświadczenie w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8.      Do podjęcia skutecznej decyzji przez komisję, konieczna jest obecność co najmniej trzech jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

9.      W przypadku parzystej liczby składu komisji i równowagi głosów, rozstrzygającym jest głos przewodniczącego.

10. Członkowie komisji zobowiązani są zachować tajemnicę oraz traktować wszelkie materiały otrzymane w związku z postępowaniem, jako tajemnicę służbową.

11. Do zdań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Do zadań komisji w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności przygotowanie i przekazanie do akceptacji Wójta lub osobie upoważnionej:

a)      propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem (w przypadku gdy jest to inny tryb niż przetarg nieograniczony)

b)      projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę

c)      propozycji zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem podmiotu, któremu ma być udzielone zamówienie

d)      ogłoszeń właściwych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

e)      projektów innych wymaganych dokumentów, w szczególności wniosków Wójta Gminy lub osoby upoważnionej kierowanych do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą.

13. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności:

a)      udostępnienie i udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

b)      prowadzenie negocjacji albo rokowań z dostawcami lub wykonawcami, w sytuacji gdy ustawa dopuszcza prowadzenie takich negocjacji albo rokowań

c)      otwarcie ofert:

-         przed otwarciem każdej oferty, Przewodniczący Komisji sprawdzi i okaże obecnym stan złożonych ofert (czy nie ma uszkodzeń, bądź śladów naruszenia tajemnicy oferty) oraz ogłosi, które oferty zostały złożone w terminie

-         Przewodniczący Komisji ogłosi nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia po terminie lub nie wniesienia wymaganego wadium

d)      Komisja zwróci nieotwarte oferty tym oferentom, którzy:

-         nie wnieśli w wyznaczonym terminie i wysokości wymaganego wadium

-         wycofali swoje oferty w sposób zgodny z ustaleniami SIWZ

-         złożyli oferty po terminie

-          złożyli oferty bez zaproszenia

-         nie są uprawnieni do ubiegania się o zamówienie publiczne

e)      po otwarciu każdej z ofert, Przewodniczący Komisji ogłosi:

-         nazwę i adres oferenta

-          liczbę kolejnych, ponumerowanych stron, na których została złożona oferta

-         cenę oferty

-         termin wykonania zamówienia

-         okres gwarancji

-         warunki płatności zawartych w ofercie

f)       po ogłoszeniu nazwy oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne, członkowie komisji złożą oświadczenia zgodnie z art. 20 Ustawy

g)      wnioskuje do Wójta Gminy o powołanie biegłych (rzeczoznawców) jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych

h)      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty/ wniosku o wstępną kwalifikację[1]

i)        wnioskowanie do Wójta Gminy o wykluczenie dostawców lub wykonawców lub odrzucenie oferty w przypadkach określonych ustawą

j)        przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie o unieważnienie

      postępowania

k)      dokonanie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ważnych ofert, w 

      przypadku uchylenia się od podpisania umowy, oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę

l)        przyjmowanie i analizowanie wnoszonych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest

m)    sporządzanie wymaganej dokumentacji z prowadzonych prac i przedłożenie Wójtowi Gminy do zatwierdzenia

n)      odnotowanie działalności komisji na obowiązujących drukach

o)      podanie do publicznej wiadomości wyniku postępowania

13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743). 

 


[1] niepotrzebne skreślić

Data publikacji: 28.07.2006 13:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Marcin Walichnowski