Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.08.2006 09:39

Zarządzenie Nr 123/2006 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 sierpnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 123/2006 
Wójta Gminy Michałowice
z dnia  4 sierpnia  2006 r.

 

w sprawie  wprowadzenia „Systemu badań funkcjonowania  katalogu usług świadczonych w  Urzędzie Gminy Michałowice.


Na podst. art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 
§ 1.

W Urzędzie Gminy Michałowice zostaje wprowadzony „System badania funkcjonowania katalogu usług świadczonych w  Urzędzie Gminy Michałowice”, którego celem jest doskonalenie katalogu usług pod kątem potrzeb i oczekiwań klientów urzędu.

 
§ 2.

Klienci Urzędu będą mogli wypowiedzieć się na temat katalogu usług przy pomocy ankiet umieszczonych w formie elektronicznej (na bip.michalowice.pl) oraz w formie papierowej (w Sekretariacie Urzędu).

 
§ 3.

Raz w roku do 31 sierpnia będzie przeprowadzane badanie, za pośrednictwem ankiety,  wśród klientów Urzędu Gminy Michałowice oraz pracowników Urzędu, posługujących się kartami. Celem przeprowadzenia badania będzie ustalenie jakie uwagi dotyczące kart usług zgłaszają klienci.

 
§ 4.

Raz w roku w terminie 7 dni od zakończenia badania ankietowego zostanie przeprowadzona analiza badania ankietowego. Analiza stanowić będzie podstawę do wprowadzenia zmian w kartach usług.

 
§ 5

1.    Odpowiedzialnym za terminowe wykonanie badania, przygotowanie wzoru ankiet do przeprowadzenia badania ankietowego, analizę wyników badania ankietowego oraz sformułowanie wniosków jest Sekretarz Gminy.

2.    Zestawienie zbiorcze wyników badań wraz z wnioskami Sekretarz Gminy przedstawia Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od zakończenia badania.

3.    Wnioski z badania, w terminie 14 dni od zakończenia badania,  przekazywane są kierownikom referatów oraz samodzielnym stanowiskom odpowiedzialnym za bieżącą aktualizację kart.

4.    Osoby odpowiedzialne za bieżącą aktualizację kart, dokonują w uzgodnieniu z Sekretarzem Gminy, zmian w kartach usług wynikających z wniosków z przeprowadzonego badania w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków.

 
§ 6.

Wyniki przeprowadzonego badania funkcjonowania katalogu usług świadczonych przez Urząd Gminy podlegają publikacji na stronie internetowej Gminy, BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

 
§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy.

 
§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Roman Lawrence

Data publikacji: 22.08.2006 09:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Zofia Idzikiewicz