Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.01.2011 10:49

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 stycznia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze gminnych jednostek organizacyjnych"

Zarządzenie Nr 13/2009

Wójta Gminy Michałowice

z dnia 20 stycznia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze gminnych jednostek organizacyjnych”

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 
§ 1

Wprowadzam „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze gminnych jednostek organizacyjnych” w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 
 
§ 3
Tracą moc:

1)      Zarządzenie Nr 178/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z późniejszymi zmianami,

2)      Zarządzenie Nr 179/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2005 roku w sprawie w sprawie powołania stałej Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z późniejszymi zmianami.

 
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2009
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 20 stycznia 2009 r.
 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY MICHAŁOWICE
ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA
URZĘDNICZE  GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz wolne kierownicze stanowiska urzędnicze gminnych jednostek w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

 
§ 1

1.       Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt na podstawie wniosku o przyjęcie nowego pracownika przekazany przez kierownika referatu lub sekretarza w przypadku stanowisk samodzielnych i kierowników referatu, z zastrzeżeniem ustępu 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

2.       Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze gminnej jednostki podejmuje Wójt.

3.       Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji wójta projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy. Wzór opisu stanowiska stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4.       Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1)      dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko,

2)      określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji osób, które je zajmują, ze wskazaniem które są niezbędne, a które dodatkowe,

3)      określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,

4)      określenie odpowiedzialności,

5)      inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

5.       Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda wójta powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko.

6.       Nabór na stanowiska obsługi (pracownik gospodarczy) odbywa się w trybie analizy złożonych dokumentów.

 
§ 2

Powołuję stałą Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:

1)      Przewodniczący Komisji   – Sekretarz Gminy                  

2)      Sekretarz Komisji            – pracownik ds. kadr

3)      Członkowie Komisji         – pracownik Urzędu składający wniosek,

 – pracownik Urzędu sprawujący nadzór nad komórką organizacyjną zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym lub pracownik wskazany przez Wójta Gminy na wniosek sekretarza Gminy

 
§ 3
Etapami naboru są:
1)      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
2)      Składanie dokumentów aplikacyjnych,

3)      Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych,

4)      Informacja o liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

5)      Selekcja końcowa kandydatów, w tym rozmowa kwalifikacyjna i test.

6)      Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko,

7)      Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach naboru,

8)      Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

 
§ 4

1.       Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice.

2.       Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in. w:

1)      środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)

2)      biurach pośrednictwa pracy,

3)      urzędach pracy.

3.       Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zawiera m.in.:

1)      nazwę i adres jednostki,

2)      określenie stanowiska,

3)      określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

4)      wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

5)      wskazanie wymaganych dokumentów,

6)      określenie terminu i miejsca składania dokumentów,

4.       Ogłoszenie winno znajdować się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez 14 dni kalendarzowych.

5.       Wzór ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 
§ 5

1.       Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Michałowice lub wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym w gminnej jednostce.

2.       Na dokumenty aplikacyjne składają się m.in.;

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys – curriculum vitae,

3)      dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia (świadectwa pracy),

4)      dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych ),

5)      dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,

6)      dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,

7)      oświadczenie o niekaralności,

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oryginał kwestionariusza osobowego.

3.       Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4.       Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, - Dz. U. z 2001r., Nr 130, poz. 1450 ze zm.)

5.       Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 
§ 6
1.       Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2.       Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3.       Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4.       Wynikiem analizy dokumentów jest sporządzenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 
§ 7

1.           Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP informację o liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2.           Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

3.           Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

4.           Wzór informacji o liczbie kandydatów którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

 
§ 8

1.       Na selekcję końcową składa się rozmowa kwalifikacyjna i test kwalifikacyjny.

2.       Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

3.       Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

1)      predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków,

2)      posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,

3)      obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

4)      cele zawodowe kandydata.

4.       Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

5.       Test kwalifikacyjny:

1)    test opracowuje Komisja Rekrutacyjna lub inne wskazane przez Wójta osoby,

2)    celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy,

3)    test ma formę otwartą,

4)    za prawidłową odpowiedź na dane pytanie testu otwartego przyznaje się 1 punkt, za niepełną odpowiedź przyznaje się 0,5 punktu, a za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową 0 punktów

5)    sprawdzony test parafują wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej i dołączają do dokumentów aplikacyjnych każdego z kandydatów.

6.       Za osobę, która pozytywnie przeszła selekcję końcową uznaje się tę, która otrzymała minimum 60% łącznie punktów z rozmowy kwalifikacyjnej i testu.

 
§ 9

1.        Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej i testu.

2.        Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy wydane po skierowaniu przez Urząd oraz zaświadczenie o niekaralności z  Krajowego Rejestru Karnego.

 
§ 10

1.       Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2.       Protokół zawiera w szczególności:

1)      określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę nadesłanych ofert, w tym ofert spełniających warunki formalne, imiona i nazwiska wraz z podaniem miejsca zamieszkania kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

2)      informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie dokonanego wyboru.

3.       Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
 
§ 11

1.       Informację o wynikach naboru podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

2.       Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)      nazwę i adres jednostki
2)      określenie stanowiska,

3)      imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

4)      uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

3.       Informację o wyniku naboru zamieszcza się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.

4.       Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5.       Wzór informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko stanowi załącznik nr 6 i 7 do niniejszego regulaminu.

 
§ 12

1.       Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.       Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat.

 

Załącznik Nr 1
do Regulaminu
 

                                                                                                 Michałowice, dn. ……………….

…………………….
(nazwa komórki)
 
 
 
WNIOSEK

O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko………………………………………

w Referacie /na samodzielnym stanowisku ds. ................………………………………………...

Wakat powstał w przypadku, m.in.:

1)      przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,

2)      powstania nowej komórki,

3)      zmiany przepisów prawnych, wprowadzenia nowych zadań do realizacji,

4)      innej sytuacji.

 
 
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 

                                                                                                ……………………………….

                                                                                                   (data, podpis i pieczęć kierownika referatu)                                                                                       

 
 
 
Załączniki:
1. Opis stanowiska pracy

 

Załącznik Nr 2
do Regulaminu
 
 
OPIS STANOWISKA
 

Nazwa komórki organizacyjnej: ………………………………………………………………..

Symbol komórki organizacyjnej: ……………………………………………………………….

Stanowisko służbowe: …………………………………………………………………………..

Nazwa stanowiska pracy: ……………………………………………………………………….

 
Obowiązki:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…...............................................................................
 
 

Określenie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych:

.....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Określenie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych dodatkowych:

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
Zakres uprawnień:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 
Zakres odpowiedzialności:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 
 
Inne:
…………………………………………………………………………………………….……
 
 
 
...............................................

Podpis kierownika referatu /sekretarza

 

                                                                                                            Zatwierdzam:

 
 
Załącznik Nr 3
do Regulaminu

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
......................................................................................
(nazwa stanowiska )
 
1. Wymagania niezbędne:

1)      ………………………………………………..

2)      ……………………………………………….

3)      ……………………………………………….

4)      ……………………………………………….

2. Wymagania dodatkowe:

1)      ……………………………………………….

2)      ………………………………………………

3)      ………………………………………………

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      ……………………………………………….

2)      ……………………………………………….

3)      ………………………………………………..

4. Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny,
2)      życiorys – curriculum vitae,

3)      dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia (świadectwa pracy),

4)      dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych ),

5)      dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
6)      dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,
7)      oświadczenie o niekaralności

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oryginał kwestionariusza osobowego.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu, z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko………………………………………………

w terminie do dnia …………………. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po

 upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.michalowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice ul. Raszyńska 34.

 

Załącznik Nr 4
do Regulaminu
 
INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW
UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM
PRZEZ URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
.............................................................................................................
 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się ____ kandydatów spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 
 
 

...........….....................................................                                                                                                (data, podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

 

Załącznik Nr 5
do Regulaminu
 
PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 

1.      W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało ____ kandydatów, w tym _____ spełniających wymogi formalne.

 

2.      Komisja w składzie:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

3.      Po dokonaniu selekcji aplikacji wybrano następujących kandydatów: uszeregowanych według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Wynik rozmowy (punkty)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do zatrudnienia został (a) wybrana_______________________

 

4.      Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić jakie):

………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

5.      Uzasadnienie wyboru:

…………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................

6.      Załączniki do protokołu:

a)      kopia ogłoszenia o naborze,

b)      kopie dokumentów aplikacyjnych kandydatów,

c)      wyniki rozmowy kwalifikacyjnej,

d)      wypełnione testy

 

    Protokół sporządził:                                                                               Zatwierdził:

 

   ……………………...............                                                                 …………………

   (data, imię i nazwisko sekretarza Komisji Rekrutacyjnej)                     (podpis wójta)

 
Podpisy członków Komisji:
…………………………..
……………………………
………………………….
 
 
Załącznik Nr 6
do Regulaminu
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH

PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 
 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 
 
 
   Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 

                                                                                                  ………………………………

                                                                                                        (data i podpis Wójta Gminy)

 

Załącznik Nr 7
do Regulaminu
 
INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
______________________________________
 
 
 
 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został /a wybrany /a Pan /Pani .........................................................zamieszkały /a w .................................

 
 
   Uzasadnienie wyboru:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 
 
 

                                                                                                  ………………………………

                                                                                                       (data, podpis wójta)

 
Data publikacji: 25.01.2011 10:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 261
Autor: Zofia Idzikiewicz