Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.02.2009 14:33

Zarządzenie Nr 18/2009

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 186 ust 1, 2, 3 i 4 w związku z art. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok - zarządzam, co następuje:
 

§ 1.

Przyjąć do realizacji opracowany układ wykonawczy budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok, zwaną dalej „uchwałą budżetową”.
 

§ 2.

Przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.
 

§ 3.

Przyjąć do realizacji plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały budżetowej.
 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Michałowice.
 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 20.02.2009 14:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta