Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
05.01.2010 09:31

Zarządzenie Nr 247/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 
§ 1.
W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Michałowice stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 26/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Michałowice regulaminu organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

1)      w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) poniedziałek 900 – 1700

2)      w § 7 w ust. 4 pkt 12 dodaje się literę j w brzmieniu: „j) Komendą Straży Gminnej Gminy Michałowice.”,

3)      w § 22 w ust.2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) Komenda Straży Gminnej Gminy Michałowice SG.”

4)      w § 23 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) Komendant Straży Gminnej.”

5)      po § 41 dodaje się § 41 a w brzmieniu:
„ § 41a

    Do zadań Komendy Straży Gminnej należą zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, a  w szczególności:

1)    ochrona porządku w miejscach publicznych oraz planowanie i realizacja działań prewencyjnych,

2)    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3)    współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4)    ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

5)    współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

6)    informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,

7)    sprawdzanie wykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

8)    współdziałanie z właściwymi organami, służbami, instytucjami w zakresie informowania o przestępstwach i wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,

9)    realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady Gminy,

10)wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Straży.

 
§ 2

Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Michałowice stanowiący integralną część regulaminu otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

 
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Michałowice
 
schem.org.2009.1
Data publikacji: 05.01.2010 09:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Dariusz Ruta