Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 13:40

Uchwała XL/349/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 2 i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia  2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok stanowiącego załącznik do uchwały udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2006 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski