Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11.07.2011 15:41

Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę              192 829,61  zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                              192 829,61   zł,

 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki o kwotę                  224 829,61,00  złw tym:

- wydatki bieżące o kwotę                                 10 000,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                             214 829,61,00 zł,
b)      zmniejsza się wydatki o kwotę                   32 000,00 zł,w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                                  25 500,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                              6 500,00 zł,
 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2011 r. wynosi:

a)      dochody       79 090 987,83 zł,

b)      wydatki        89 105 561,83  zł,

 

5)       w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 11.07.2011 15:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta