Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
88

Projekty uchwał wnoszone na XVIII sesję Rady Gminy

Projekt uchwały (1)

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015

Projekt uchwały (2)

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. na terenie Gminy Michałowice

Projekt uchwały (3)

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2017 r.

Projekt uchwały (4)

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. na terenie Gminy Michałowice

Projekt uchwały (5)

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Projekt uchwały (6)

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Projekt uchwały (7)

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe

Projekt uchwały (8)

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Projekt uchwały (9)

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego,

Projekt uchwały (10)

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Projekt uchwały (11)

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 689/1, 690/1, 691/1, 692/1

Projekt uchwały (12)

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Sokołów, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 218/6

Projekt uchwały (13)

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy

Projekt uchwały (14)

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy

Projekt uchwały (15)

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy
Data publikacji: 18.11.2016 11:07
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2016 15:35
Wyświetleń: 88
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski