Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
303

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XXIII

16 września 2020 r. o godz. 16:00 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

 

Przebieg sesji

1. Sprawy porządkowe.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad z autopoprawką. .

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Agnieszka Paradowska

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku .

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Agnieszka Paradowska

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Michałowice.


Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Agnieszka Paradowska

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025 z autopoprawkami.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (2)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys

2) Projekt uchwały dot. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r,

Głosowano w sprawie:
projekt uchwały dot. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r, z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys

3) Projekt uchwały dot. przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040” z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

4) Projekt uchwały dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice,

Głosowano wniosek w sprawie:
O wykreślenie z uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdregradowanego i obszaru rewitalizacji pragrafu 2 w związku z tym, że wprowadzenie prawa pierwokupu prowadzi do powstania nowych obowiązków administracyjnych dla mieszkańców, którzy chcieliby zbyć nieruchomość, również poza obszarem rewitalizacji. Jednocześnie zmianę numeracji paragrafów z 3 na 2 i z 4 na 3. Wniosek Radnej Anny Kamińskiej .

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (4)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska
PRZECIW (7)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

Głosowano wniosek w sprawie:
Zakończenie dyskusji, wniosek Pana Jarosława Hirnego Budki.

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 6, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (7)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (6)
Elżbieta Biczyk, Joanna Chilarska, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (7)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (4)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

5) Projekt uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu (dot. zat. autobusowej),

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu (dot. zat. autobusowej),.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

6) Projekt uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu (dot. syg. świetlnej),

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu (dot. syg. świetlnej),.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

7) Projekt uchwały dot. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

8) Projekt uchwały dot. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Alei Drzew w Komorowie przy Alei Marii Dąbrowskiej,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Alei Drzew w Komorowie przy Alei Marii Dąbrowskiej,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

9) Projekt uchwały dot. uzgodnienia przeprowadzenia remontu nawierzchni ul. Al. Starych Lip wraz ze zjazdami w rejonie pomnika przyrody Aleja Starych Lip w Komorowie,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. uzgodnienia przeprowadzenia remontu nawierzchni ul. Al. Starych Lip wraz ze zjazdami w rejonie pomnika przyrody Aleja Starych Lip w Komorowie,.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (10)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (3)
Joanna Chilarska, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

10) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice na lata 2019-2023,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice na lata 2019-2023,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

11) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/420/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Klub Świetliki”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/420/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Klub Świetliki”,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

12) Projekt uchwały dot. uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2022”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2022”,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

13) Projekt uchwały dot. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2020 r.,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2020 r. z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (8)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

14) Projekt uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego z autopoprawką..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

15) Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zbycie działki ewidencyjnej nr 320/1, położonej w Granicy,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na zbycie działki ewidencyjnej nr 320/1, położonej w Granicy z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska


16) Projekt uchwały dot. nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice z autopoprawkami.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

4. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

Głosowano w sprawie:
Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

5. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady.

7. Sprawy wniesione.
 

 

Data publikacji: 03.09.2020 08:57
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2020 17:04
Wyświetleń: 303
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż