Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.01.2024 12:08

OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych dla obszaru zbiornika retencyjnego położonego w rejonie skrzyżowania ulic Komorowskiej i Dzikiej oraz obszarów "Aleja Kasztanowa" - część C i część D

Reguły, 17 stycznia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku z art. 66 ust. 2 i art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla obszaru zbiornika retencyjnego położonego w rejonie skrzyżowania ulic Komorowskiej i Dzikiej sporządzanego na podstawie uchwały nr LV/575/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru zbiornika retencyjnego położonego w rejonie skrzyżowania ulic Komorowskiej i Dzikiej na terenie obrębu ewidencyjnego Pęcice Małe,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Aleja Kasztanowa”część C sporządzanego na podstawie uchwały nr XI/110/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Aleja Kasztanowa”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice, wieś Komorów i osiedle Komorów,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Aleja Kasztanowa” - część D sporządzanego na podstawie uchwały nr XI/110/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Aleja Kasztanowa”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice, wieś Komorów i osiedle Komorów.

Wyłożenie projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 26 stycznia do 16 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze) z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30 oraz na stronie internetowej gminy Michałowice https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego-plany-w-trak.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi:

  • w projekcie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zbiornika retencyjnego położonego w rejonie skrzyżowania ulic Komorowskiej i Dzikiej odbędzie się w dniu 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16:15.
  • w projekcie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obszaru „Aleja Kasztanowa”część C odbędzie się w dniu 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17:00,
  • w projekcie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obszaru „Aleja Kasztanowa”część D odbędzie się w dniu 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18:00,

Wszystkie ww. dyskusje publiczne odbędą się w Urzędzie Gminy Michałowice, w Sali Multimedialnej (pok. nr 10 na parterze).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść swoje uwagi. Uwagi do projektu planu można składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 r.

Uwagi do projektów planów miejscowych można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów planów miejscowych jest Wójt Gminy Michałowice. Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, informuje się, że zainteresowani mogą zapoznać się niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice.

 

Informacja:

  1. Administratorem podanych w uwagach danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 – Urząd Gminy 05-816 Michałowice i są one podawane w celu składania uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.977 ze zm.) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ora uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  3. W przetwarzaniu danych osobowych stosuje się przepisy art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 977 ze zm.).
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora: www.bip.michalowice.pl/obywatelwurzedzie/ochrona-danych-osobowych.
Data publikacji: 17.01.2024 08:26
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2024 13:13
Wyświetleń: 78
Opublikował: Kinga Miśkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Miśkiewicz