Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
21.06.2023 09:33

Obwieszczenie WUA.6722.1.2023

Reguły, 21 czerwca 2023 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice Uchwały Nr LV/575/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru zbiornika retencyjnego położonego w rejonie skrzyżowania ulic Komorowskiej i Dzikiej na terenie obrębu ewidencyjnego Pęcice Małe.

Granice sporządzanego planu miejscowego zostały wyznaczone na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały. Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest w rejestrze uchwał Rady Gminy Michałowice na stronie internetowej: https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/document/1456/Uchwa%C5%82a-LV_575_2023.

Dokumentacja sprawy dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, od wtorku do czwartku w godzinach 8:30-16:00.

Wnioski do projektu planu miejscowego należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2023 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski do projektu planu miejscowego można składać na piśmie, w kancelarii Urzędu Gminy Michałowice lub pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Michałowice oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: z użyciem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat|micha%C5%82owice.pl| |sekretariat|michałowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym we wniosku, należy podać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy. Wskazane jest również podanie obszaru, którego wniosek dotyczy (np. numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, nazwę ulicy, nazwę miejscowości). Stosownie do przepisów ustawy organem właściwym do rozparzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Michałowice.

 

Informacja:

  1. Administratorem danych osobowych podanych we wnioskach jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Dane są podawane tylko w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru zbiornika retencyjnego położonego w rejonie skrzyżowania ulic Komorowskiej i Dzikiej na terenie obrębu ewidencyjnego Pęcice Małe.
  2. Podstawę prawną przedstawiania podanych danych stanowi art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977). Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  3. W przetwarzaniu danych osobowych stosuje się przepisy art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977).
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora: www.bip.michalowice.pl/obywatelwurzedzie/ochrona-danych-osobowych.
Data publikacji: 21.06.2023 09:33
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2023 09:40
Wyświetleń: 23
Opublikował: Kinga Miśkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Miśkiewicz