Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
17.10.2023 17:56

Obwieszczenie WUA.6722.2.2023, WUA.6722.3.2023, WUA.6722.4.2023

W związku z przystąpieniem do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice: Cmentarz w Pęcicach, ,,Sołtysówka" oraz ,,Żwirki i Wigury" zainteresowani mogą składać wnioski do ww. dokumentów. Wnioski do projektów planów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2023 r.

 

Reguły, 18 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice:

- Uchwały Nr LVIII/606/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice w rejonie cmentarza w Pęcicach;

- Uchwały Nr LVIII/607/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice w rejonie działki ewidencyjnej nr 57 na terenie obrębu ewidencyjnego Reguły (tzw. „sołtysówki”);

- Uchwały Nr LIX/621/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Jasnej na terenie obrębu ewidencyjnego Opacz-Kolonia.

Granice sporządzanych planów miejscowych zostały wyznaczone na załącznikach graficznych do wyżej wymienionych uchwał. Uchwały wraz z załącznikami dostępne są w rejestrze uchwał Rady Gminy Michałowice na stronie internetowej:

- Uchwała Nr LVIII/606/2023: https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/ document/1583/Uchwa%C5%82a-LVIII_606_2023;

- Uchwała Nr LVIII/607/2023: https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/ document/1584/Uchwa%C5%82a-LVIII_607_2023;

- Uchwała Nr LIX/621/2023: https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/ document/1613/Uchwa%C5%82a-LIX_621_2023.

Dokumentacja spraw dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Michałowice,
05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, od wtorku do czwartku w godzinach 8:30-16:00.

Wnioski do projektów planów miejscowych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2023 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski do projektów planów miejscowych można składać na piśmie, w kancelarii Urzędu Gminy Michałowice lub pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Michałowice oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: z użyciem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat|micha%C5%82owice.pl| |sekretariat|michałowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym we wniosku, należy podać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy. Wskazane jest również podanie obszaru, którego wniosek dotyczy (np. numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, nazwę ulicy, nazwę miejscowości). Stosownie do przepisów ustawy organem właściwym do rozparzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Michałowice.

Wójt Gminy Michałowice

/-/

Małgorzata Pachecka

 

Informacja:

  1. Administratorem danych osobowych podanych we wnioskach jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Dane są podawane tylko w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru zbiornika retencyjnego położonego w rejonie skrzyżowania ulic Komorowskiej i Dzikiej na terenie obrębu ewidencyjnego Pęcice Małe.
  2. Podstawę prawną przedstawiania podanych danych stanowi art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  3. W przetwarzaniu danych osobowych stosuje się przepisy art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora: www.bip.michalowice.pl/obywatelwurzedzie/ochrona-danych-osobowych.
Data publikacji: 18.10.2023 08:55
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2023 08:55
Wyświetleń: 42
Opublikował: Kinga Miśkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Miśkiewicz