Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej należy składać do Urzędu Gminy Michałowice.

 

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

 

 1. poinformować o braku dostępności,
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

 

W pierwszym przypadku ma do tego prawo każdy klient urzędu. Taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny.

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług urzędu – ma prawo wystąpić do urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie  architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

 • wypełnić i wysłać na adres:

 

Urząd Gminy Michałowice

Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

 

 • przynieść wniosek do kancelarii w godzinach pracy urzędu
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Koordynatora ds. dostępności

 

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora ds. dostępności w porozumieniu z Zespołem ds. dostępności.

 

Tryb odwoławczy

Gdy Urząd Gminy Michałowice nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

 

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Kto może złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności:

 

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu Gminy Michałowice lub ich elementów może:

 

 1. poinformować o braku dostępności,
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można:

 

 • wypełnić i wysłać na adres:

 

Urząd Gminy Michałowice

Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

 

 • przynieść wniosek do kancelarii w godzinach pracy urzędu
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Koordynatora ds. dostępności

 

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora ds. dostępności w porozumieniu z Zespołem ds. dostępności.

 

Tryb odwoławczy

Gdy Urząd Gminy Michałowice nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 

 1. w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu,

 

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do UKE.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Komunikacja SMS/MMS z Koordynatorem ds. dostępności

 

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności za pośrednictwem :

 • SMS
 • MMS

Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się są dostępne w godzinach pracy Urzędu Gminy Michałowice.

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności:

 

Michał Piwek

m.piwek|michalowice.pl| |m.piwek|michalowice.pl

mobile: +48 604 110 309

 

Dostępne udogodnienia w budynku Urzędu Gminy Michałowice

Dbamy o to aby każda osoba ze szczególnymi potrzebami mogła skorzystać z naszych usług, wsparcia, wiedzy, informacji czy działań edukacyjnych. Staramy się, aby nasze miejsce pracy było jak najbardziej dostępne i jak najlepiej odpowiadało potrzebom zarówno klientów jak i pracowników.

W chwili obecnej zostały zastosowane następujące udogodnienia:

•      Lokalizacja i dojazd - Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano rampy krawężnikowe, a na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią jest zmiana faktury nawierzchni przy wejściu do budynku znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość.

•      Oznaczenia/obsługa niewidomych i słabowidzących  – Budynek przed wejściem posiada wycieraczkę w poziomie podłogi o zmiennej strukturze. Wewnątrz holu po lewej stronie drzwi znajduje się plan tyflograficzny z rzutem parteru oraz oznaczonym miejscem lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj”. W budynku zamontowane są ścieżki dotykowe i dotykowe znaki ostrzegawcze. Dotykowe znaki ostrzegawcze umieszczone zostały m. in. w miejscach, gdzie osoba niewidoma musi podjąć decyzję oraz gdzie jest narażona na niebezpieczeństwo (np. przed schodami). Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegach oznaczone czarnym pasem na stopnicy i podstopnicy. Zakończenie poręczy oznaczone tabliczką z informacją w alfabecie Braille’a.

•      Parking i miejsca postojowe - Na parkingu wyznaczono w pobliżu wejścia do Urzędu dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami o wymiarach 3,6 x 5 m. Miejsca oznaczono poprzez pomalowanie całości stanowisk na kolor niebieski oraz poprzez odpowiedni znak pionowy.

•      Sala obsługi mieszkańca – Znajduje się na parterze budynku, do której prowadzą ścieżki dotykowe. Na Sali obsługi klienta stanowiska obsługi oraz kasa oznaczone są piktogramami w języku Braille’a.

•      Trasa wolna od przeszkód - Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód.

•      Windy - Panele wind wyposażone są w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Drzwi do wind wyposażone są w czujnik zapobiegający zamykaniu windy.

•      Toalety - Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze. Toalety na parterze zostały oznaczone tabliczkami z informacjami w alfabecie Braille’a.

•      Obsługa osób słabosłyszących – Na Sali obsługi mieszkańca znajduje się przenośna pętla indukcyjna, która może być wykorzystywana podczas spotkań, rekrutacji i obsługi Klientów.

•      Obsługa niesłyszących - W budynku na sali obsługi znajduje się miejsce, gdzie dostępny jest wideo-tłumacz, co zostało oznaczone specjalnym znakiem graficznym.

•      Pies asystujący - Do budynku Urzędu Gminy oraz świetlic zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami. W budynku Urzędu przygotowana jest również specjalna karma dla psów przewodników.

Załączniki

Data publikacji: 07.06.2022 10:20
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2022 10:32
Wyświetleń: 28
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż