Urząd Gminy Michałowice
16.10.2006 16:22

Uchwała Nr XV/90/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok z późniejszymi zmianami:
1)      dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6, i 7 do niniejszej uchwały.
2)      ustalić tekst jednolity Załącznika Nr 5 pn. „Zadania inwestycyjne do realizacji w roku budżetowym 2003” w brzmieniu Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
3)      ustalić tekst jednolity Załącznika Nr 10 pn. „Wieloletnie programy inwestycyjne” w brzmieniu Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 16.10.2006 16:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta