Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 16:11

Uchwała Nr XXXVII/322/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

W uchwale Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok, po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu: “Ustala się dotacje przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 roku zgodnie z załącznikiem nr 11”. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Ustalić tekst jednolity Załącznika Nr 10 pn. “Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Michałowice” do Uchwały Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok z późniejszymi zmianami w brzmieniu Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2006 16:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski