Urząd Gminy Michałowice
29.06.2012 12:02

Uchwała Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2011.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Michałowice za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice na rok 2011.

 
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 29.06.2012 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 55
Autor: Anna Jankowska