Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 13:12

Zarządzenie Nr 12/2004 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 stycznia 2004r.

w sprawie: udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane nie wymagające stosowania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 1 pky.7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (DZ. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro (art. 6 ust.1 pkt. 7 Ustawy).

 

§ 2

Przeprowadzenie postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro następuje na „wniosek o udzielenie zamówienia bez stosowania Ustawy o zamówieniach publicznych” sporządzony przez kierownika referatu lub pracownika samodzielnego stanowiska ubiegającego się o udzielenie zamówienia w uzgodnieniu z inspektorem ds. zamówień publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W przypadku zaistnienia pilnej potrzeby wykonania zlecenia (np. na skutek awarii, zagrożenie zdrowia i życia) dopuszcza się udzielenie zamówienia publicznego w trybie natychmiastowym.

 

§ 4

W przypadku wpłynięcia jednej oferty dopuszcza się jej rozpatrzenie i udzielenie zamówienia oferentowi, jeżeli cena oferty nie odbiega od wartości rynkowych.

 

§ 5

Sporządzony wniosek, o którym mowa w § 2 jest przedstawiany wraz z propozycją treści ogłoszenia lub  zapytania ofertowego do zaakceptowania przez Wójta Gminy Michałowice.

  

§ 6

Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonują:

1) kierownik referatu lub pracownik   samodzielnego stanowiska

występującego z wnioskiem,

2) jeden z pracowników referatu występującego o udzielenie zamówienia

3) inspektor ds. zamówień publicznych.

 

§ 7

Inspektor ds. zamówień publicznych sporządza protokół postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 euro, który podpisują osoby wymienione w § 6 i przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Michałowice. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 8

Zamówienie publiczne, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę   2.000 zł. można udzielić wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z wykonawcą lub dostawcą.

 

§ 9

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 2.000 zł. może być udzielone  na podstawie pisemnego zamówienia (zlecenia).

 

§ 10

Jeżeli dostawcą lub wykonawcą jest osoba fizyczna zamówienie publiczne udziela się wyłącznie na podstawie pisemnej umowy bez względu na wartość zamówienia.

 

§ 11

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji i rejestru zamówień publicznych do 6.000 euro jest inspektor ds. zamówień publicznych.

 

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006 13:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski