Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 12:22

Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 2 ust. 2 oraz art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2004 rok  w brzmieniu  załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2004 rok Radzie Gminy Michałowice.

 

§ 3

Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2004 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006 12:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 20
Autor: Marcin Walichnowski