Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.07.2012 13:21

Uchwała Nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                     1 182 056,22  zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę                              735 161,67  zł,

- dochody majątkowe o kwotę                        446 894,55 zł,

b)      zmniejsza się dochody o kwotę                    1 660 690,55  zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę                            1 660 690,55  zł.
 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę        7 168 382,67   złw tym:

- wydatki bieżące o kwotę                           1 794 734,12   zł,
- wydatki majątkowe o kwotę                      5 373 648,55  zł,

b)      zmniejsza się wydatki o kwotę                       876 109,00   zł,w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                              503 109,00   zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                        373 000,00   zł,

 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2012 r. wynosi:

a)      dochody            80 462 423,23  zł,
b)      wydatki             90 957 905,23  zł,
c)      deficyt               10 495 482,00 zł.
 

W § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)          ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 10 495 482,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 424 574,00 zł iwolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  8 070 908,00 ”.

 

b)          ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 870 908,00 zł, z tytułu zaciągniętych  kredytów  w kwocie 8 800 000,00 zł  iwolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  8 070 908,00 ”.

 

c)          ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 2  424 574,00 zł, 

2) na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 6 375 426,00 zł.”

 

5)       w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

 

6)       w tabeli Nr 4 Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2012 rok,  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

 

7)       w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

 
 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 16.07.2012 13:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Anna Jankowska