Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.11.2023 13:39

Obwieszczenie WUA.6722.5.2023

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice w rejonie ulic: Stara Droga, Polna i Rumiankowa zainteresowani mogą składać wnioski do ww. dokumentu. Wnioski do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2023 r.

Reguły, 29 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice Uchwały Nr LX/625/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice w rejonie ulic: Stara Droga, Polna i Rumiankowa na terenie obrębu geodezyjnego Komorów Wieś.

Granice sporządzanego planu miejscowego zostały wyznaczone na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały. Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest w rejestrze uchwał Rady Gminy Michałowice na stronie internetowej:

https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/document/1649/Uchwa%C5%82a-LX_625_2023.

Dokumentacja sprawy dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Michałowice,
05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, od wtorku do czwartku w godzinach 8:30-16:00.

Wnioski do projektu planu miejscowego należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Michałowice.

Zgodnie z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do projektu planu miejscowego można składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w kancelarii Urzędu Gminy Michałowice lub pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, lub w postaci elektronicznej, w tym poza pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego: z użyciem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat|micha%C5%82owice.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(0, 26, 108); text-decoration-line: none;"|sekretariat|michałowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP.

We wniosku, należy podać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy, o ile taki posiada oraz informację, czy Wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Wskazane jest również podanie obszaru, którego wniosek dotyczy (np. numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, nazwę ulicy, nazwę miejscowości). Dodatkowo przydatne mogą być dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski powinny być składane przy wykorzystaniu formularza pn.: Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego”, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, dostępnego w Urzędzie Gminy Michałowice oraz zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Michałowice na stronie internetowej:

https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego-plany-w-trak?more=897936840.

 

Wójt Gminy Michałowice

/-/

Małgorzata Pachecka

Informacja:

  1. Administratorem danych osobowych podanych we wnioskach jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Dane są podawane tylko w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przedstawiania podanych danych stanowi art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  3. W przetwarzaniu danych osobowych stosuje się przepisy art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora: www.bip.michalowice.pl/obywatelwurzedzie/ochrona-danych-osobowych.
Data publikacji: 29.11.2023 08:33
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2023 08:33
Wyświetleń: 29
Opublikował: Kinga Miśkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Miśkiewicz