Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
811

Plan ogólny gminy Michałowice

Cel sporządzenia planu ogólnego:

Sejm RP 7 lipca 2023 r. przyjął znaczącą zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Większość przepisów nowelizacji weszła w życie 24 września 2023 r. Jednym z kluczowych aspektów reformy jest zastąpienie dotychczasowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - planem ogólnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gminy powinny sporządzić plany ogólne do 31 grudnia 2025 r., gdyż 1 stycznia 2026 r., z mocy ustawy, utraci moc obowiązujące Studium.

Informator dot. planu ogólnego


 

Lokalizacja obszaru planu ogólnego na tle ortofotomapy GUGiK oraz granicy gminy

Etapy sporządzania planu ogólnego: 

 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego
 2. Ogłoszenie - SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU​
 1. Zawiadamianie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu ogólnego
 2. Sporządzanie projektu planu ogólnego wraz z dokumentami towarzyszącymi
 3. Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu ogólnego przez właściwe instytucje i organy (w tym Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną)
 • publikacja projektu planu ogólnego na BIP (projekt udostępniony zostanie najpóźniej w dniu przekazania do opiniowania i uzgadniania)
 • uzasadnienie do projektu planu ogólnego
 1. Wprowadzanie zmian wynikających z uzgodnień i opinii
 2. Konsultacje społeczne z możliwością SKŁADANIA UWAG:
  • ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu planu ogólnego
  • publikacja projektu planu ogólnego na BIP (projekt udostępniony zostanie najpóźniej w dniu ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych)
  • uzasadnienie do projektu planu ogólnego
  • prognoza oddziaływania na środowisko
  • wykaz wniosków wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem
 3. Wprowadzenie zmian wynikających z konsultacji społecznych
 4. Ewentualne ponowienie uzgodnień projektu planu ogólnego oraz wprowadzanie zmian wynikających z uzgodnień
 5. Skierowanie projektu planu ogólnego do uchwalenia
 • publikacja projektu planu ogólnego na BIP (projekt udostępniony zostanie najpóźniej w dniu przedstawienia projektu planu ogólnego radzie gminy)
 • uzasadnienie do projektu planu ogólnego
 • raport z konsultacji społecznych wraz z propozycją rozpatrzenia uwag
 • prognoza oddziaływania na środowisko 
 1. Ewentualne ponowienie uzgodnień (jeśli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu ogólnego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag lub wniosków)
 2. Uchwalenie planu ogólnego gminy

 

Uwaga: Aktualny etap został wytłuszczony powyżej.

____________________________________________________________________________________________

Data publikacji: 04.04.2024 08:46
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2024 15:11
Wyświetleń: 811
Autor: Kinga Miśkiewicz
Opublikował: Kinga Miśkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Miśkiewicz