Urząd Gminy Michałowice
412

MPZP Aleja Kasztanowa - cz. A (tzw. Agricola)

Aktualny etap: Możliwość SKŁADANIA UWAG do projektu planu

Cel sporządzenia planu:

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury opracowywania planu w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych tym opracowaniem.

Sporządzanie tego planu zostało włączone w projekt "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja", w związku z czym zastosowano pogłębione procesy konsultacji, takie jak: spacer badawczy (15.09.2020 r.), warsztaty World Cafe (21.09.2021 r.), badanie ankietowe (15-29.09.2021 r.). Szczegóły tutaj.

 

Etapy sporządzania: 

 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego
 2. SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU
 3. Zawiadamianie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planów miejscowych
 4. Sporządzanie projektu planu miejscowego wraz z dokumentami towarzyszącymi
 5. Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe instytucje i organy (w tym gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną)
 6. Wprowadzanie zmian wynikających z uzgodnień i opinii
 7. Ponowne uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe instytucje i organy, z uwagi na liczne zmiany w stosunku do wcześniej uzgadnianego i opiniowanego projektu
 8. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
 9. Rozpatrywanie uwag i wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag
 10. Ewentualne ponowne skierowanie projektu do uzgodnień i opinii (w zależności od skali zmian na skutek rozpatrzenia uwag)
 11. Ewentualne ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu (w zależności od skali zmian na skutek rozpatrzenia uwag)
 12. Ewentualne ponowne rozpatrywanie uwag i wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag
 13. Projekt planu skierowany do uchwalenia

 

Uwaga: Aktualny etap został wytłuszczony powyżej.

 

 

Lokalizacja obszaru planu na tle ortofotomapy GUGiK oraz granic gminy
Data publikacji: 28.07.2022 12:28
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2022 08:06
Wyświetleń: 412
Autor: Zofia Przetakiewicz
Opublikował: Zofia Przetakiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Przetakiewicz