Urząd Gminy Michałowice
13.06.2014 16:01

Uchwała Nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 

§ 2.

1. Przystępuje się do sporządzenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice:

A.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Działkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły;

B.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły;

C.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Rumuńska” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły;

D.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Torfowa” na terenie obrębów geodezyjnych Reguły i Pęcice;

E.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Raszynka” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły i Michałowice-Osiedle.

2. Dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się odrębne sporządzanie i uchwalanie poszczególnych planów, w tym w sposób grupowy lub jednostkowy. 

3. Ustala się, że zakres sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Granice planów, o których mowa w ust. 1 oznaczone i opisane są na mapach, stanowiących załączniki graficzne nr 1 - 5 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 

 

Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 

do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXXIX/370/2014 z 10 czerwca 2014r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

 

 

 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) stwierdza się, co następuje:

 

I. TERENY OBJĘTE ANALIZĄ:

Analizowane obszary znajdują się w Gminie Michałowice i obejmują tereny położone w obrębach geodezyjnych Reguły, Pęcice i Michałowice-Osiedle. Granice obszarów wyznaczają odpowiednio:

A. „Działkowa” – wschodnia granica działki nr ew. 469, granica Gminy Michałowice, wschodnia granica działki nr ew. 450, oś ulicy Aleje Jerozolimskie, oś ulicy Regulskiej, południowe granice działek nr ew. 253/1 i 253/2, wschodnia granica działki nr ew. 520, północne granice działek nr ew. 555, 545 i 546, zachodnia granica działki nr ew. 497 oraz północna, zachodnia, południowa i północna granica działki nr ew. 481 (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym wieś Reguły).

B.„Wiejska – część 2” – wschodnia granica działki nr ew. 469, południowa i wschodnia granica działki nr ew. 481, północna, wschodnia i północno-wschodnia granica działki nr ew. 560, północno-wschodnia granica działki nr ew. 563/6 oraz oś linii kolejowej WKD (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym wieś Reguły).

C.„Rumuńska” – zachodnie granice działek nr ew. 149, 148/1, 148/2, 147, 146, 145, 144/2, 144/1, 143/1, 143/2 i 142/1, północne granice działek nr ew. 142/1, 142/2, 150/4 i 151, wschodnie granice działek nr ew. 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 156, 157 i 158 oraz południowe granice działek nr ew. 158, 152/2 i 149 (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym wieś Reguły).

D.„Torfowa” – oś ulicy Aleja Powstańców Warszawy, oś ulicy Granicznej, zachodnie granice działek nr ew. 637/2, 637/6 i 637/7 w obrębie geodezyjnym wieś Reguły oraz oś rzeki Raszynki.

E.„Raszynka” – zachodnia i północna granica działki nr ew. 637/7 w obrębie geodezyjnym Reguły, południowe granice działek nr ew. 1512/10 i 1515/20 oraz południowo-zachodnia granica działki nr ew. 1514 w obrębie geodezyjnym Michałowice-Osiedle oraz oś rzeki Raszynki.

 

II. STAN ISTNIEJĄCY TERENÓW:

Analizowane obszary znajdują się na terenie gminy Michałowice we wsiach Reguły i Pęcice oraz w obszarze osiedla Michałowice. Są to tereny w większości już zainwestowane i zabudowane. Wyjątek stanowi obszar E., na którym w chwili obecnej brak jest istniejących budynków. Powstał tam jednak niedawno zbiornik retencyjny. W pozostałych obszarach istnieją zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowania usługowe, magazynowe i produkcyjne. Część obszaru E. położona jest w obrębie stanowiska archeologicznego objętego ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Cały obszar E. i część obszaru D. położone są w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Analizowany obszar A. graniczy bezpośrednio z miastem Piastów, pozostałe nie graniczą z jakąkolwiek gminą sąsiednią.

 

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Od 17 czerwca 2002r. na wszystkich omawianych obszarach obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły” obejmujący tereny położone we wsiach Reguły, Pęcice i w osiedlu Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2 czerwca 2002r. nr 143, poz. 3161). Do 31 grudnia 2003r. obowiązywał tu plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992r.

 

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Przystąpienie do sporządzania planów spowodowane jest indywidualnymi wnioskami o zmianę ustaleń planu (linia zabudowy, zmiana funkcji, zmiana układu komunikacyjnego, itp.), chęcią stworzenia wokół istniejącego zbiornika retencyjnego i w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Raszynki funkcjonalnego ośrodka sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców gminy oraz dezaktualizacją ustaleń obowiązującego planu. Stwierdzono zatem konieczność rozpoczęcia procedur opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647).   

Zakres sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania będą zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszą ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

Z rysunku obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wynika, że obszary, których dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są określone, jako:

1.M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej krajobrazowej;

3.MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

4.U – tereny lokalnych ośrodków handlowo-usługowych;

5.UG/M – tereny usługowo-handlowe o dużej aktywności Gospodarczej oraz tereny mieszkaniowe;

6.UG – tereny usługowo-handlowo-produkcyjne o dużej aktywności gospodarczej

7.UZ – tereny usług i zieleni urządzonej;

8.Z-UK – tereny zieleni z usługami kultury;

9.ZP – tereny zieleni urządzonej;

10.ZN – tereny otwarte w ciągu rzek (pasma zieleni) oraz tereny cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym wymagające ochrony;

11.KDA, KDGP, KDZ, KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:

  • uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,
  • uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
  • dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),
  • uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,
  • uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,
  • uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,
  • uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),
  • uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarach wyznaczonych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego występują w większości grunty zabudowane i drogowe, niewymagające uzyskania osobnych zgód na ich przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne. Dla części terenów w wyznaczonych obszarach odpowiednie zgody wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r.      

 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zakres merytoryczny opracowania:

Projekty planów zostaną sporządzone z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rysunki planów zagospodarowania będą sporządzone na mapach w skali 1:1000.
Do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.
Wraz z planami zagospodarowania przestrzennego sporządzone będą prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planów wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenów objętych planami. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map zasadniczych wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

 

 

Załączniki

Data publikacji: 13.06.2014 16:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 206
Autor: Jarosław Sobol