Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.11.2022 08:41

OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych obszarów „Słoneczna” i „Wacława"

Reguły, 3 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846), art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Michałowice obszaru „Słoneczna” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły sporządzanego na podstawie uchwały nr XXIX/330/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 lutego 2021  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Słoneczna” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły;
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Michałowice obszaru „Wacława” na terenie obrębu ewidencyjnego Sokołów sporządzanego na podstawie uchwały nr XXIX/333/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 lutego 2021  r.  w  sprawie  przystąpienia do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  gminy  Michałowice  obszaru  „Wacława”  na  terenie  obrębu  ewidencyjnego Sokołów.

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 14 listopada do 5 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w Punkcie Informacyjnym na parterze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30) oraz na stronie internetowej gminy Michałowice https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego-plany-w-trak .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi:

  • w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Słoneczna” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły odbędzie się w dniu  1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00,
  • w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wacława” na terenie obrębu geodezyjnego Sokołów w dniu  1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16:30.

Obie dyskusje publiczne odbędą się w Urzędzie Gminy Michałowice, w Sali Multimedialnej na II piętrze (pok. nr 220). Dyskusje publiczne odbędą się z uwzględnieniem aktualnych wymogów sanitarnych wynikających z epidemii COVID-19. Dopuszcza się zmianę formuły spotkania otwartego na dyskusję online, o czym zostaną poinformowani zainteresowani za pośrednictwem odrębnego obwieszczenia, publikowanego na https://bip.michalowice.pl/urzad-gminy/aktualnosci.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść swoje uwagi. Uwagi do projektu planu, można składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2022 r.

Uwagi do projektów planów miejscowych można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze); pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów planów miejscowych jest Wójt Gminy Michałowice. Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, informuje się, że zainteresowani mogą zapoznać się niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice.

 

Informacja:

  1. Administratorem podanych w uwagach danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 – Urząd Gminy 05-816 Michałowice i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ora uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  3. W przetwarzaniu danych osobowych stosuje się przepisy art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora: www.bip.michalowice.pl/obywatelwurzedzie/ochrona-danych-osobowych.
  5. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Data publikacji: 03.11.2022 08:05
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2022 08:05
Wyświetleń: 97
Opublikował: Zofia Przetakiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Przetakiewicz