Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.08.2022 12:07

OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego obszaru Al. Kasztanowa - cz. A

Reguły, 24 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Michałowice obszaru „Aleja Kasztanowa”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś  Pęcice, wieś Komorów i osiedle Komorów – część A (tzw. Agricola) sporządzanego na podstawie uchwały nr XI/110/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy  Michałowice  obszaru  „Aleja  Kasztanowa”,  obejmującego  tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice, wieś Komorów i osiedle Komorów, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 października 2020 r.

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 5 do 26 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w pokoju nr 226 na II piętrze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30) oraz na stronie internetowej gminy Michałowice https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego-plany-w-trak.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu  19 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Michałowice, w Sali Multimedialnej (pok. nr 10 na parterze). Dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem aktualnych wymogów sanitarnych wynikających z epidemii COVID-19. Dopuszcza się zmianę formuły spotkania otwartego na dyskusję online, o czym zostaną poinformowani zainteresowani za pośrednictwem odrębnego obwieszczenia, publikowanego na https://bip.michalowice.pl/urzad-gminy/aktualnosci.

Informuje się, że sporządzanie planu objęte jest dodatkowymi konsultacjami społecznymi, w ramach których zorganizowany będzie punkt konsultacyjny. Miejsce i godziny otwarcia punktu konsultacyjnego opublikowane zostaną na stronie https://bip.michalowice.pl/urzad-gminy/aktualnosci.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść swoje uwagi. Uwagi do projektu planu, można składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2022 r.

Uwagi do projektów planów miejscowych można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze); pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów planów miejscowych jest Wójt Gminy Michałowice. Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, informuje się, że zainteresowani mogą zapoznać się niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice.

 

 

Informacja:

  1. Administratorem podanych w uwagach danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 – Urząd Gminy 05-816 Michałowice i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ora uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  3. W przetwarzaniu danych osobowych stosuje się przepisy art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora: www.bip.michalowice.pl/obywatelwurzedzie/ochrona-danych-osobowych.
  5. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Data publikacji: 24.08.2022 08:02
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2022 15:41
Wyświetleń: 176
Opublikował: Zofia Przetakiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji